Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 22 Μαΐου 2022

Περί πνευματικοῦ πατρὸς στὴν Ὀρθοδοξία. Σταρετς Νικόλαος Γκουργιανωφ.Ὁ εὐλογημένος Γέροντας Νικόλαος συνέχεια ἀπαντοῦσε στὶς ἐρωτήσεις «Πῶς νὰ ζήσουμε; Πῶς νὰ σωθοῦμε;» μὲ τὰ ἐξῆς
λόγια: «Αγαπητοί μου! Τηρεῖτε τὶς Ἐντολὲς τοῦ Κυρίου, ζεῖτε σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο... Ἀφοῦ τὶς γνωρίζετε τὶς Ἐντολές τοῦ Κυρίου: «Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι
γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς... Οὐ φονεύσεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις... Μὴν πράττεις τὸ κακό...» Ἀφοῦ διαβάζετε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ το γνωρίζετε. Ἔτσι νὰ ζεῖτε... Μὴν μπερδεύετε τὰ πράγματα… Νὰ τιμᾶτε τὸν πνευματικό σας Πατέρα...»

Συχνὰ οἱ ἄνθρωποι θλίβονταν ἐπειδὴ δὲν εἶχαν πνευματικοὺς πατέρες καὶ δὲν γνώριζαν πῶς νὰ ζοῦν χωρὶς
πνευματικό... Ὁ Πατερούλης ἔμενε ἔκπληκτος καὶ πικραινόταν:
«Πῶς γίνεται νὰ μὴν ἔχετε πνευματικό; Καὶ ὁ Κύριος; Καὶ τὸ Ἅγιο Ἐυαγγέλιό Του; Τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι καὶ Πνευματικός καὶ
Διδάσκαλος τοῦ καθενός μας... Ἀφοῦ ἔχετε τὸν Λόγο τοῦ Θεοῦ. Νὰ. διαβάζετε τὸ Εὐαγγέλιο καὶ νὰ μὴν τὸ ἀποχωρίζεστε... Αραγε δὲν εἶναι ὁ Κύριος ὁ Πνευματικὸς τοῦ κάθε ἀνθρώπου;»

Ὅταν ρωτοῦσαν τὸν Γέροντα ποῦ νὰ βροῦν εὐλογημένο καὶ έμπειρο πνευματικό, ἔλεγε: «Δὲν χρειάζεται μὲ ἰδιαίτερο τρόπο νὰ
ψάχνετε τὸν πνευματικό… Νὰ τρέχετε δηλαδὴ καὶ νὰ στεναχωριέστε... Ὀφείλετε νὰ ἔχετε ταπείνωση καὶ νὰ περιμένετε:
Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος θὰ σᾶς φέρει κοντά σὲ αὐτὸν τὸν ἱερέα ποὺ χρειάζεστε. Καὶ ὅλα στὸν καιρό τους... «Ὅπου ἁπλότης, Ἀγγέλων
μυριάδες καὶ ἐν τῇ ἀπουσία της, Αγγέλων οὐδείς!» Τὴν ψυχή του ταπεινοῦ ἀνθρώπου μεγαλύνει ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος καὶ ὅλα εἶναι γιὰ
τὸ καλό του. Καλὸν εἶναι νὰ μάθετε τὴν ὑπομονὴ στὴν πνευματικὴ ζωή. Ἀλλὰ γιὰ νὰ στείλει ὁ Κύριος τὸν πνευματικὸ πατέρα ποὺ θὰ ἀναπαύει τὴν καρδιά σας, χρειάζεται νὰ ἱκετεύετε μὲ δάκρυα μετανοίας τὸν Χριστό, ὀφείλετε νὰ ταπεινώσετε τοὺς ἑαυτούς σας μπροστὰ στὸν Θεὸ καὶ τότε ὅλα θὰ εἶναι ὅπως θέλει ὁ Κύριος».

Δεν υπάρχουν σχόλια: