Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 22 Μαΐου 2022

Τὸ εὐεργετικὸ νέκταρ τοῦ Γέροντα Νικόλαου Γκουργιανωφ

 
Φιλοκαλία» στὴν Ῥωσσία ονομάζουν τὶς συλλογὲς ἀποφθεγμάτων Ἁγίων Πατέρων, ὁσίων γερόντων,πνευματοφόρων ἀσκητῶν καὶ ἀσκητριῶν, πρεσβευτῶν πρὸς τὸν

Κύριο ὑπέρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν, μὲ μικρὲς ἐπεξηγήσεις καὶ προσθήκες τοῦ συντάκτη. Συνήθως ἐξιστοροῦν καὶ κάποιες λεπτομέρειες ἀπὸ τὴν ζωή τους, παραδείγματα τῆς αὐταπάρνησής τους γιὰ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό.

Ὅλοι οἱ ἅγιοι πορεύονταν πρὸς τὸν Χριστό μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, τὸν ἁγιοπατερικό, μὲ τὴν ἀπελευθέρωση τῆς ἀνθρώπινης φύσης ἀπὸ τὰ μεμπτά πάθη καὶ τὴν μεταμόρφωση τῆς ψυχῆς, τὴν κοινωνία της μὲ τὸν Χριστό. «Ὅμως, λέει ὁ ἱερομόναχος Δωρόθεος στὶς «Νουθεσίες γιὰ τοὺς τρόπους σωτηρίας τῶν Ἁγίων Πατέρων», ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἔφταναν στὴν τελειότητα, σώζονταν, ἀποκτοῦσαν τὴ Χάρη, ἀξιώνονταν τῶν θαυματουργιῶν καὶ ἔκαναν πολλὰ θαύματα ἐν ζωῇ καὶ μετὰ τὴν κοίμησή τους, ἀφοῦ μὲ ὅλην τὴν καρδιά τους ἀκολουθοῦσαν τὰ λόγια τοῦ Κυρίου καὶ τὶς ἐντολές Του καὶ πρωτίστως τὶς τηροῦσαν. Γι' αὐτὸ τὸν λόγοἔφτασαν στὴν τελειότητα καὶ σώθηκαν...

Ἔτσι καὶ στὶς μέρες μας, στὰ ἔσχατα καὶ μπερδεμένα χρόνια ποὺ ζοῦμε, αὐτοὶ ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ νικήσουν τὸν ἐχθρό, νὰεὐαρεστήσουν τὸν Θεό, νὰ φτάσουν στὴν τελειότητα, νὰ σωθοῦν, νὰ ἀποκτήσουν τὴν Χάρη καὶ νὰ ἀξιωθοῦν τῶν θαυματουργιῶν, χρειάζεται πρωτίστως νὰ τηροῦν τὶς Ἐντολὲς τοῦ Κυρίου, δηλαδὴ αὐτὲς ποὺ μᾶς ἔδωσε ὁ Ἴδιος ὁ Χριστὸς καὶ οἱ ὁποῖες μᾶς καλοῦν καθημερινὰ μέσω τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου.

Ἀκόμα μᾶς καλοῦν νὰ φυλᾶμε τὶς παραδόσεις καὶ τὶς ἀρετὲς τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ νὰ ἐξασκοῦμε τὰ σώματά μας σὲ αὐτές.

Ἐπειδὴ χωρὶς τὴν τήρηση τῶν Ἐντολῶν τοῦ Κυρίου, τῶν ἁγίων, ἱερῶν καὶ φωτοφόρων παρακαταθηκῶν, ὁ κανόνας προσευχῆς θὰ εἶναι κάτι ἀνώφελο.

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες ἔφταναν τὴν τελειότητα, σώζονταν, εὐαρεστοῦσαν τὸν Θεὸ καὶ ἀποκτοῦσαν τὴ Χάρη καὶ τὸ χάρισμαθαυματουργιῶν τηρῶντας τὶς Ἐντολές τοῦ Κυρίου. Ἀρχικὰ μὲ τὶς αἰσθήσεις καὶ μὲ τὶς πράξεις κι' ἔπειτα μὲ τὴν σκέψη καὶ μὲ τὴν ἐνατένιση τοῦ νοῦ πρὸς τὸν Οὐρανό. Καὶ γι' αὐτὸ ὁ κάθε πιστός δοῦλος Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μὲ ὅλην του τὴν ψυχὴ ἐπιθυμεῖ νὰ φτάσει τὴν τελειότητα, νὰ σωθεῖ, νὰ εὐαρεστήσει τὸν Θεὸ καὶ νὰ λάβει τὴν

Χάρη ὀφείλει νὰ τηρεῖ καὶ νὰ φυλάσσει τὶς Ἐντολές τοῦ Κυρίου καὶ

τὶς ἁγιοπατερικὲς ἀρετές.

Όποιος θέλει νὰ εἶναι μὲ τὸν Χριστό, πασχίζει νὰ ζεῖ ὅπως ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος καὶ θέσπισε τὶς Ἐντολὲς καὶ μᾶς καλεῖ καὶ μᾶςθυμίζει τὶς Ἐντολὲς αὐτὲς καθημερινὰ μὲ τὸ Ἅγιο Εὐαγγέλιο».


Δεν υπάρχουν σχόλια: