Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024

Ἀφοῦ πῆρε ἄρτο, τόν εὐλόγησε...


“Ἀφοῦ πῆρε ἄρτο, τόν εὐλόγησε, καί κόβοντάς τον τούς ἔδωσε, καί ἀνοίχθηκαν οἱ ὀφθαλμοί
τους, καί Τόν ἀναγνώρισαν"(Λκ 24, 30-31). Γιατί
πρῶτα ἔδωσε τόν ἄρτο, καί τότε ἀνοίχθηκαν τά μάτια τους; Επειδή τό φαγητό τοῦ Ἀδάμ ἄνοιξε κακῶς
τά μάτια του, εἰσήχθη στή θέσι της καινούργιο φαγητό, πού ἐργάζεται τήν παράξενη ἀνάβλεψι»(Αγ.
Ἰωάννης Χρυσόστομος, PG 63, 540).

Δεν υπάρχουν σχόλια: