Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 11 Ιουνίου 2024

Ψαλμός 145. Ερμηνεία!.09. Κύριος φυλάσσει τοὺς προσηλύτους· ὀρφανὸν καὶ χήραν ἀναλήψεται καὶ ὁδὸν ἁμαρτωλῶν ἀφανιεῖ.


09. Κύριος φυλάσσει τοὺς προσηλύτους· ὀρφανὸν καὶ χήραν ἀναλήψεται καὶ ὁδὸν ἁμαρτωλῶν ἀφανιεῖ.
Προσήλυτοι εἶναι αὐτοὶ ποὺ σέβονται τὸν Θεό, ἀλλὰ ἀκόμα δὲν τὸν
ἔχουν γνωρίσει. Αὐτοὺς τοὺς φυλάσσει καὶ τοὺς καθοδηγεῖ, εἶναι κοντά τους.
Ἐδῶ τώρα, μὲ τὸ «ὀρφανὸν καὶ χήραν» ἔχουμε κάποιες αλληγορικὲς
ἑρμηνεῖες μέσα στὰ ἑρμηνευτικὰ σχόλια που κάνουν ἀρκετοὶ ἀπὸ τοὺς
Πατέρες. Ἡ πιὸ ἰδιόμορφη εἶναι ὅτι ὀρφανὸς εἶναι ὁ μοναχός, γιατὶ ἔχει
ἐγκαταλείψει τὸν πατέρα του καὶ τὴ μητέρα του, καὶ αὐτὸν τὸν προσ-
λαμβάνει ὁ Κύριος (ἀναλήψεται), τὸν ἀναλαμβάνει ὁ Κύριος. Καὶ χήρα
εἶναι ἡ νύμφη ποὺ δὲν ἔχει γνωρίσει νυμφίο. Πέντε ἄνδρας ἔσχες, λέει στὴ
Σαμαρείτισσα, καὶ ὃν νῦν ἔχεις οὐκ ἔστί σου ἀνήρ (Ἰωάν. 4,18). Αὐτὴ
εἶναι ἡ χήρα, διότι δὲν ἔχει γνωρίσει τὸν Νυμφίο ἀκόμα, δηλαδὴ τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.
Καὶ ὁ τελευταῖος στίχος καταλήγει μὲ αὐτὴ τὴ δοξολογία:
10 Βασιλεύσει Κύριος εἰς τὸν αἰῶνα, ὁ Θεός σου, Σιών, εἰς γενεὰν καὶ
γενεάν.
Απευθύνεται πλέον σὲ ἕναν λαό. Ἐδῶ ἡ λ. Σιὼν ἐμπεριέχει τὴν ἔν-
νοια τοῦ λαοῦ, τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἀπευθύνεται, λοιπόν, στὸν λαὸ τοῦ
Θεοῦ γιὰ νὰ τοῦ ὑπομνήσει ὅτι γιὰ πάντα ὁ Κύριος θὰ εἶναι παρών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: