Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 25 Ιουνίου 2012

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟY. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΩΠΟΔΥΤΩΝ





Αυτά είχα να ειπώ περί της προσευχής. Επειδή όμως ο διάβολος πλην της αδιαφορίας κατά την προσευχή επινόησε και άλλη περισσότερο επικίνδυνο μέθοδο, πρέπει να άμυνθώμεν και εναντίον αυτής. Ποία λοιπόν είναι αυτή ή κακούργος επινόησης του πονηρού δαίμονος ; Επειδή σας είδε συνεσφιγμένους εις εν σώμα και προσηλωμένους με μεγάλη προσοχή εις το κήρυγμα, δεν τόλμησε να στείλει τα όργανα του, διά να σας απομακρύνουν από την ακρόαση διά των συμβουλών των, διότι γνώριζε ότι κάνεις από σας δεν θα ηνείχετο τοιούτους συμβούλους. Αντί αυτών όμως έγκατέσπειρεν εις το πλήθος ληστές και λωποδύτες και εις πολλές περιπτώσεις διοργάνωσε την κλοπή χρημάτων, τα όποια έφεραν μαζί των πολλοί από τους εκκλησιαζομένους .

 Τούτο δε συνέβη εδώ πολλάκις και εις πολλά πρόσωπα.
Διά να μη συμβαίνει λοιπόν ούτε αυτό και διά να μη σβήσει συν τω χρόνο ή χρηματική ζημία, την οποίαν υφίστανται πολλοί, την προθυμία σας προς παρακολούθηση του κηρύγματος, σας προτρέπω και σας συμβουλεύω να μη φέρετε επάνω σας εδώ χρήματα. Τοιουτοτρόπως ή προθυμία σας προς ακρόαση δεν θα γίνεται αφορμή εκδηλώσεως των λωποδυτικών τάσεων εκείνων και ή ευχαρίστησης, την οποίαν αισθάνεστε κατά την εδώ παραμονή σας, δεν θα αμαυρώνεται από την κλοπή των χρημάτων. Διότι ό διάβολος οργάνωσε το τέχνασμα αυτό όχι διά να σας καταστήσει πτωχότερους, αλλά διά να σβήσει  την προθυμία σας προς παρακολούθηση του κηρύγματος δια της δυσαρέσκειας, την οποίαν προκαλεί ή απώλεια των χρημάτων. 

Και τον Ιώβ δε τον απογύμνωσε όχι δια να τον καταστήσει πτωχότερο, άλλα δια να τον γύμνωση από την ευσέβεια. Δεν ενδιαφέρεται αυτός δια την αφαίρεση των χρημάτων, τα όποια γνωρίζει ότι δεν έχουν καμία αξία, άλλα δια την πρόκληση της ψυχής εις την αμαρτία δια της αφαιρέσεως των χρημάτων. Αν δε δεν κατορθώσει τούτο, δεν θα κρίνει ότι έχει κατορθώσει τίποτε.


Αφού λοιπόν γνωρίζεις τον σκοπό του, αγαπητέ μου, όταν σου αφαιρούνται τα χρήματα υπό των ληστών ή κατ' άλλον τρόπον, να δοξάζεις τον Δεσπότη και θα κερδίσεις περισσότερα και θα δώσεις διπλή πληγή εις τον εχθρό, μίαν διότι δεν στενοχωρήθηκες και δεύτερον διότι δόξασες τον Θεό. Αν δη ό διάβολος ότι ή χρηματική ζημία σε επηρεάζει και σε οδηγεί εις δυσαρέσκεια κατά του Δεσπότου, δεν θα παύση ποτέ να ενεργή παρόμοιας πράξεις. Αν δε παρατήρηση ότι όχι μόνον δεν βλασφημείς τον Θεό, ό όποιος σε δημιούργησε, αλλά και τον ευχαριστείς δια κάθε κακό το όποιον σου συμβαίνει, θα σταματήσει να σου προξενεί πειρασμούς, αφού γνωρίζει ότι ή εις το κακό δοκιμασία σου γίνεται αφορμή ευχαριστίας και σου προετοιμάζει λαμπρότερους στεφάνους και περισσότερα βραβεία. 


Τούτο συνέβη και εις την περίπτωσιν του Ιώβ. Όταν είδε ό διάβολος ότι και διά την αφαίρεση της περιουσίας και διά την πτώση του σώματος εις ασθενείας, αυτός ευχαρίστησε τον Θεό, δεν τόλμησε πλέον να επανέλθει, άλλ' απομακρύνθηκε, υποστάς αισχρά και ανεπανόρθωτο ήττα και αναδείξας αυτόν λαμπρότερο αθλητή του Θεού.


Και ημείς λοιπόν, γνωρίζοντες αυτά, εν μόνον πράγμα πρέπει να φοβούμεθα, την αμαρτία, όλα δε τα άλλα να τα υποφέρουμε με γενναιότητα, και τας χρηματικάς ζημίας και τας σωματικάς ασθενείας και τας περιουσιακός δυσκολίας και τας προσβολάς και τας συκοφαντίας και οιονδήποτε άλλο κακόν. Διότι αυτά όχι μόνον δεν θα μας βλάψουν, αλλά και θα δυνηθούν να μας προσφέρουν εξαιρετική ωφέλεια και να μας ετοιμάσουν περισσοτέρους στεφάνους, αν τα υπομένουμε με ευχαριστίας προς τον Θεό. Άλλωστε βλέπεις ότι και ό Ιώβ, αφού κέρδισε τους στεφάνους της υπομονής και της ανδρείας, έλαβε διπλά και όλα όσα έχασε. Συ δε, αν τα υπομένεις με γενναιότητα, θα τα λάβεις όχι διπλά και τριπλά, άλλ' έκατονταπλά, και τέλος θα κληρονομήσεις την αιώνιο ζωή, την οποίαν είθε να επιτύχουμε όλοι διά της χάριτος και φιλανθρωπίας του Κυρίου ημών Ιησού Χρίστου, εις τον όποιον ανήκει ή δόξα και το κράτος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. 'Αμήν.

ΒΙΒΛ. ΠΕΡΙ ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: