Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 22 Ιουνίου 2012

ΕΥΧΗ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΘΕΙΟΥΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥΣ


Ω  θειότατοι άγγελοι του Ύψιστου και φύλακες άγρυπνοι της ταπεινής μου ψυχής, και πώς μπορώ εγώ αξίως να ευχαριστήσω την προς εμέ φιλανθρωπία του ποιητού μου, όστις από την πρώτη ώρα της γεννήσεως μου, και της ζωής μου, ηθέλησε να με χαρίση δια χειραγωγό και αντιλήπτορας τους τοιούτους αγγέλους; ή πώς να ανταμείψω τας άμετρους σας δωρεάς όπου με εκάματε, αφού με περιλάβατε δια να με φυλάττετε εν πάσαις ταις όδοίς μου κατά την προσταγήν του κοινού μας Δεσπότου, εις την οδό δηλαδή των θεϊκών εντολών, εις την οδό όλων μου των πράξεων, και την οδών ακόμη της πρόσκαιρου ζωής μου, βαστώντας με πάντοτε εις τας χείρας σας, όπου είναι ή διάνοια σας και ή θέλησης, δια να μη προσκόπτωσιν εις των λίθον των αιτιών οι πόδες των σαρκικών επιθυμιών μου; Εγώ βέβαια κλαίω και οδυνώμαι, διότι ποτέ μου δεν απέδωκα, ούτε προς τον πλάστην μου την πρέπουσαν ευχαριστία, ούτε προς σας, την χρεωστουμένη ανταμοιβή μάλιστα αντί να φαίνομαι ευχάριστος, παροργίζω καθ' εκάστην, και παροξύνω και τον θεόν μου, και εσάς, με τα πονηρά και αισχρά μου έργα. Είμαι όμως εύελπις πώς θέλεις νικήσει  και ταύτην μου την δεινήν αχαριστία και από μίσος, όπου ήμουν, με μεταβάλει εις υιόν της χάριτος και κληρονόμον Θεού. Εν τοσούτω σας παρακαλώ, ώ προστάτες μου θεομίμητο φυλάξετε με από τας παγίδας του διαβόλου, από τα σκάνδαλα του κόσμου,  και από τας άτακτους ορέξει της σαρκός. Καθοδηγήσατε με εις πάν έργον αγαθόν έως ότου να με παραστήσετε σεσωσμένον τω θρόνο του δικαίου Κριτού, διά να ακούσω και εγώ μαζί με τους εκλεκτούς εκείνο το χαρμόσυνον" Δεύτε οι ευλογημένοι" και μετά ταύτα να αξιωθώ της των ούρανώ βασιλείας, διά να συνδοξάζω τον εν τρισί προσώποις ένα θεό, μετά πασών των επουρανίων δυνάμεων κα πνευμάτων, εις τους αίώνας των αίώνων. Αμήν.
Δι' ευχών των αγίων πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ό θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

ΒΙΒΛΙΟΓ. ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΩΝ.
ΕΤΟΣ 1972. ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΝ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: