Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΑΣ 11

ΕΥΧΗ
Είς την Παναγίαν καί Ομοούσιον Τριάδα του προρηθέντος Ιωάννου Διακόνου του Ευγενικού.

Ό εν προσκυνητή Τριάδι δοξαζόμενος εις θεός, ο Πατήρ, ό Υιός, και το Πνεύμα το Αγιον, ή μακαριά φύ­σις, ή υπερούσιος ουσία, ή άμετρος αγαθότης, η ακένωτος των καλών θησαυρός, ή άπειρος της ευσπλαχνίας άβυσσος, το της φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον πέλαγος, ή Παναγία και Ζωαρχική Τριάς, ή την υπερκόσμιον άπασαν και την εγκόσμιον κτίσιν δια μόνην αγαθότητα εξ ούκ όντων είς όντον είναι παραγαγούσα και προμηθουμένη, καί συνέχουσα, ή της πλάνης τον Κόσμον ελευθερώσασα, Θεού Πατρός ευδοκία και αυτουργία του Λόγου, καί επελεύσει Πνεύμα­τος Αγίου, καί την φύσιν ημών της αμαρτίας λύτρωσαμένη. Συ με φώτισον, ο υπέρφωτος θεός, συ με καθάρισον ο μόνος καθαρός καί ακήρατος. Αγάθυνόν με, Θεέ Τρισυπόστατε, ο μόνος αγαθός και υπεράγαθος, θεοποίησον με χάριτί σου κατά μέθεξίν, ο μόνος αληθινός Θεός, ενδυνάμωσαν με ο ισχυρός ζωοποίησόν με ο ζών και α­θάνατος, σόφισόν με ο υπέρσοφος, εις ένθεον έρωτά της σης αγάπης με πτέρωσαν, οικείωσόν με σαυτώ. Θεέ υπερούσιε, υπέρζωε και υπέρφωτε, και μη αποξένωσης με της σης χρηστότητας δια την εμήν αναξιότητα.
Ευχαριστώ σοι, Δέσποτα Θεέ Παντοδύναμε, ότι εκ του μη όντος εις το είναι με παρήγαγες, οτι επλασάς με, και εθηκας επ` εμέ την χείρα σου, οτι εθαυμαστώθη ή γνώσίς σου εξ| εμού, ότι κατ` εικόνα σήν και ομοίωσίν με εποίησας, δτι την ευσέβειαν εδωρήσω μοι, οτι τοις Μυστηρίοις της Εκκλησίας με ηγίασας, οτι τρέφεις με εκ νεότητος πάσι τοις αγαθοίς σου, ο ανοίγων την χείρα και εμπιπλών παν ζώον ευδοκίας. Σύ γαρ ει Θεός και πηγή τών αγαθών, ή αρχή και το τέλος πάντων. Συ, Κύριε, ει και Δεσπότης τών ψυχών και τών σωμάτων ημών, ζωής τε και θανάτου, και ή πνοή πάντων εν τη χειρί σου, ευφραίνεις ευεργετών και σωφρονίζεις νουθετών, επιστύφων λυπείς ως σοφός ιατρός, αλλά θεραπεύεις ως θαυμαστός οικονό­μος, παιδεύεις πατρικώς και παρηγορείς αυθίς ιλαρώς ανα­καλούμενος το ημέτερον ράθυμον. Δόξα τη ποικίλη σοφία σου. Δόξα τη αρρήτω Προνοία και δυνάμει σου. Δόξα τω απείρω φιλανθρωπία σου,
Ρύσαι υμάς από πάντων εχθρών, ορομένων τε και αο­ράτων, λύτρωσαι ημάς από παντός πειρασμού, όρεξον χείρα αγαθήν, βοηθόν, κραταιάν, εξέλκουσαν ημάς τών βα­θέων υδάτων, τών του Κόσμου τρικυμιών και του βυθού της δεινής απογνώσεως. Κυβέρνησαν ημών την ζωήν ο μέ­γας και θαυμαστός, Οικονόμος και Όδηγός. Γενέσθω το σον πανάγαθε θέλημα και εφ' ημίν, ως εν ουρανώ και επί γης. Παραμύθησαί μου την καρδίαν τη αρρήτω σου γλυκύτητί ή ξένη τών Αγγέλων χαρμονή, ανακουφισάτω μου την ψυχήν ή κατανόησις της μελλούσης αιδίου εν σοι χαράς και τρυφής. Άξίωσόν με και νυν, και μετά την παρούσαν ζωήν, συνείναί σοι τω Κυρίω και Θεώ μου, του οράν τον πλούτον της χρηστότητας σου, και απολαύειν της Βασιλείας σου, και εμφορείσθαι τών αγαθών σου, και κατανοίίν το πρόσωπον σου διαπαντός.
Ναί, Βασιλεϋ Αγιε, Θεέ Τρισυπόστατε αληθινέ, Ποιητά μου και Δημιουργέ του Παντός, δια πρεσβειών της 'Υπεραγίας Θεοτόκου, τών αγίων θεοειδών Αγγέλων και πάντων τών απ` αιώνος αγίων- Συ γαρ ει ή αρχή και ή πηγή παντός τελείου δωρήματος, και πάσης δόσεως α­γαθής, ο άναρχος Νους, ο τών φώτων Πατήρ. Και συ ει ό φιλάνθρωπος Λόγος, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ό τον κόσμον και το άνθρώπινον γένος ελευθερώσας εκ της επιβουλής του αντικειμένου. Και συ ει ό Παράκληιος Θεός, το Πνεύμα το Αγιον παρ` ου πασά επί την κτίσιν ή τών αγαθών χορηγία πηγάζει. Συ ούν τω εν Τρισί προσκυνηταίς υποστάσεσιν υμνουμένω ενι Θεώ την δόξαν και ευχαρισιίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας τών αιώνων, Αμήν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: