Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009

OΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ Ο ΣΙΝΑΪΤΗΣ-40 ΝΗΠΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ


Σύντομη βιογραφία

Ο oσιότατος πατέρας μας Φιλόθεος χρημάτισε ηγούμενος της λογικής ποίμνης των μοναχων τον Σινά, γι' αυτό και ονομάζεται Σιναΐτης. Ό χρόνος ομως της ακμής και τού τέλους του μας είναι άγνωστος, Ο παρών λόγος, χωρισμένος σέ σαράντα κεφάλαια, είναι αριστος καρπός της φιλοπονίας του και γεμάτος με απερίγραπτη πνευματική σοφία και ψυχική ωφέλεια έτσι δε θεωρήθηκε με κανένα τρόπο δίκαιο, να χωριστεί από το σύνολο των λοιπών Νηπτικών. Αν κανείς τον ονομάσει ακριβή κανόνα της νήψεως και της φρονήσεως τοϋ νου και τής καθαρότητας της καρδιάς, δε θά πέσει εξω>.


Εισαγωγικά σχόλια

Σπουδαιότατα τα σαράντα κεφάλαια του οσίου πατέρα μας Φιλόθεου. Οί αν­θολόγοι της Φιλοκαλίας τα είδαν "γεμάτα πνευματική σοφία" καΐ σάν "γνώμονα νήψεως και καθαρότητος της καρδίας". Και πράγματι, κάθε κεφάλαιο και ενα πνευματικό μαργαριτάρι.
Γνήσιο τέκνο του "Ορους Σινά, με τα 40 κεφάλαια συμπυκνώνει ολη τήν ήσυχαστική και πνευματική σιναϊτική παράδοση, ολες τις πατερικές μοναστικές εμπει­ρίες, όπως τις εκθέτει στήν ούρανοδρόμο Κλίμακα του ό μεγάλος δάσκαλος τοΰ μο­ναχισμού, κοινοβιακού και ήσυχαστικου, άγιος Ιωάννης. "Οπως ολοι οί ήσυχαστές, δίνει έμφαση στήν εσωτερική εργασία με τήν αδιάλειπτη νοερά επίκληση του ονόματος του Κυρίου Ιησού*, στις πνευματικές θεωρίες και στό χαροποιό πένθος, δηλαδή τή μνήμη τοΰ θανάτου. Τό 6ο κεφάλαιο είναι ασύγκριτου πνευματικού κάλ­λους, οταν ο "Οσιος περιγράφει τήν ομορφιά της μνήμης του θανάτου, τήν αγάπη του να κρατήσει τή μνήμη αυτή κοντά του, αυτή τή «θυγατέρα του Αδάμ», νά τήν κάνει σύζυγο του, να κοιμάται μαζί της και να συνομιλεί πάντοτε για τα μετά τον θάνατο. Άλλα, με στεναγμό ομολογεί, οτι δεν τόν άφησε νά ικανοποιήσει τό θείο πόθο του ή σκοτεινή τοΰ διαβόλου θυγατέρα, ή λήθη.
Ό οσιος Φιλόθεος, σάν τους προ αύτοΰ πνευματικούς πατέρες, ακολουθεί τις ασκητικές μεθόδους των, τή σιωπή και τήν περιεκτική εγκράτεια, τή μελέτη των παθών τοΰ Κυρίου, τήν ταπείνωση και τά δάκρυα σάν μέσα καθάρσεως της ψυχής. Κυρίως θεωρεί τήν ταπείνωση σάν θεϊκή αρετή, άφοΰ αυτή ντύθηκε σε ολο τό βίο Του ό Κύριος Ίησοΰς, υπογραμμίζοντας τήν αθλιότητα της υπερηφάνειας, από τήν οποία έπεσαν οί άγγελοι και ό Αδάμ.
Στη συνέχεια προβαίνει σέ συστηματική ανάλυση τοΰ τριμερους της ψυχής,, διαιρώντας τά πάθη σε ομάδες που αναλογούν στό λογιστικό, τό έπιθυμητικό και τό θυμικό και αντιπαραθέτει τις ανάλογες αρετές, που απεργάζονται οί εντολές τοΰ Χριστου, τονίζοντας οτι ή νοερά προσευχή πρέπει νά ειναι ακατάπαυστη, ώστε νά έρχεται ό Ίησοΰς σέ βοήθεια τής αγωνιζομένης ψυχής, ένώ παράλληλα συνιστά" καΐ τή χρήση τοΰ αντιρρητικού λογισμού, πού φυσικά, αυτή ή μέθοδος έκδιώξεως των πονηρών λογισμών, είναι για τους δυναμωθέντες στή βούληση.
Επίσης ό οσιος Φιλόθεος, σάν έμπειρος ασκητής και μαχητής στις έρημους τοΰ απαρηγόρητου Σινά μέ τούς δαίμονες, αποκαλύπτει τις μεθόδους και τις πανουργίες των πονηρών πνευμάτων και τις ποικίλες μεταμορφώσεις τους για να απα­τήσουν τους στρατιώτες του Χριστου, για να καταλήξει στήν αγαπητή του πνευμα­τική εργασία της μνήμης τοΰ θανάτου, πού τήν χαρακτηρίζει ώς περιεκτική πολλών αρετών, τις οποίες και περιγράφει.
Τά 40 κεφάλαια τοΰ σιναίτου Όσίου είναι αντάξια ανθη της σιναϊτικής παρα­δόσεως καί γνήσιοι καρποί τοΰ Άγιου Πνεύματος, πού έρχονται να βεβαιώσουν τή συνέχεια της έν Χριστώ αληθείας, σαρκωμένης στα εκλεκτά σκεύη Του διά μέσου τών κοσμικών μεταβολών τών αιώνων.


http://rapidshare.com/files/282580877/osios_filotheos_sinaitis_niptika_kefalea.rar


Size: 15748 KB

Δεν υπάρχουν σχόλια: