Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2009

ΟΙ ΩΡΕΣ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ


3) Ώρες:

Ήτοι ή πρώτη, τρίτη, έκτη Και ενάτη.

Αντιστοιχούν δε ως έξης προς τάς δικάς μας ώρας:

Ή πρώτη Ώρα αντιστοιχεί προς την 6ην πρωϊνήν.

Ή τρίτη προς την 9ην.

Ή έκτη προς την 12ην μεσημβρινήν.

Και ή ενάτη προς την 3ην άπογευματινήν.

Ή πρώτη Ώρα μας υπενθυμίζει την παράδοσιν του Κυρίου μας, μετά την σύλληψίν του, την πρώίαν εις τον Πιλάτον. Ή ακολουθία πε­ριέχει και δοξολογίαν επί τη ανατολή του ηλίου δια να μας υπενθυμίζει και τον Ηλιον της Δικαιοσύνης, διό και ή ευχή της πρώτης Ωρας είναι: «Χριστέ το φως το αληθινόν το φωτίζον και αγίαζον...».

Ή τρίτη Ώρα μας υπενθυμίζει την κάθοδον του Αγίου Πνεύματος, δι' αυτό Και ή ευχή της τρίτης ώρας είναι: «Κύριε το πανάγίον σου πνεύμα εν τη τρίτη ώρα τοις Άποστόλοις σου καταπέμψας τούτο, αγαθέ, μη άντανέλης αφ' ημών αλλ' εγκαίνισον εν ημίν τοις δεομένοις σου».

Ή έκτη Ώρα μας υπενθυμίζει την ώραν της σταυρώσεως και του σκότους το όποιον κάλυψε την κτίσιν κατ' αυτήν, δια τούτο και η ευχή της έκτης ώρας είναι: «Ό εν έκτη ήμερα τε και ώρα τω Σταυρώ προσηλώσας την εν τω Παραδείσω τολμηθείσαν τω Αδάμ αμαρτίαν, και των πταισμάτων ημών το χειρόγραφον διάρρηξον Χριστέ ο Θεός, Και σώσον ημάς».

Ή ενάτη Ώρα μας υπενθυμίζει την ώρα του επί του Σταυρού θανά­του του Κυρίου μας. Διό Και ή ευχή της ενάτης Ωρας είναι: «Ό εν τη ενάτη ώρα δι' ημάς σαρκί του θανάτου γευσάμενος, νέκρωσαν της σαρκός ημών το φρόνημα, Χριστέ ο Θεός, Και σώσον ημάς».

Ή ακολουθία της περιέχει ακόμη και την υπέροχο εκείνη ευχή του Μ. Βασιλείου ή οποία λέγει: «Δέσποτα Κύριε, Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ο μακροθυμήσας επί τοις ημών πλημμελήμασι. και άχρι της παρούσης ώρας αγαγών...» Και τα λοιπά της ευχής. Και γενικώς όλα τα τροπάρια της ενάτης Ώρας την Σταύρωσιν και τον θάνατον αναφέρουν και ψάλλουν. (Κατά τάς νηστευσίμους ημέρας αυτήν την ώραν λύομεν την νηστεία, δηλαδή την τρίτη απογευματινή. Δια τούτο Και αί νηστείαι αύται λέγωνται ενάται.

Ή ενάτη Ώρα επεκράτησε να τελείται στους Ναούς αμέσως προ του Εσπερινού.

4) Εσπερινός.

Ή ακολουθία αυτή τελείται το δειλινό, δηλαδή κατά την ώρα της αποκαθηλώσεως, οπότε συμπίπτει και το τέλος της ημέρας Και ή αρχή της επομένης.

Υπάρχει ο μικρός Εσπερινός Και ο μέγας. Ό μέγας τελείται εις μεγάλας εορτάς.

Εις το τέλος του Εσπερινού ψάλλεται και ένα τροπάριο ένας ύμνος ο όποιος λέγεται Απολυτίκιο. Εις το τροπάριο αυτό περιλαμ­βάνει ο ποιητής πολύ περιληπτικώς το εορταζόμενο γεγονός. Λέγεται δε απολυτίκιο, διότι δίδει το σύνθημα της απολύσεως του Εσπερινού (ή του Όρθρου κ.λ.π.).

5) Απόδειπνο

Ή ακολουθία αυτή τελείται μετά το δείπνο δι' αυτό έλαβε Και το όνομα τούτο. Και το Απόδειπνο εις τα Μοναστήρια τελείται. Γίνεται δε και εις τους οίκους των πιστών οι όποιοι έχουν την καλή αυτήν τακτική.

Υπάρχει μικρόν Και μέγα. Το μέγα Απόδειπνο τελείται την Μ. Τεσσαρακοστή.

Το Απόδειπνο, δύναται τις να ειπεί, περιέχει ευχαριστήριους ευχάς, δοξολογίας και παρακλήσεις προς τον Θεόν και την Θεοτόκο δια να μας σκέπουν και να μας προστατεύουν.

Εντός του Αποδείπνου διαβάζονται Και οι χαιρετισμοί της Πανα­γίας.

Αυτά και δια τάς τακτάς Ακολουθίας της Εκκλησίας μας. Το κεφάλαιον όμως αυτό το μεγάλο δυστυχώς δεν το γνωρίζομε δεν το κατέχομεν. Και όμως μέσα εις τάς Ακολουθίας υπάρχει όλος ο πλούτος της υμνωδίας της Εκκλησίας μας.

Μέσα εις τάς δεήσεις, τους αίνους, τάς παρακλήσεις, εις τάς δοξο­λογίας, τάς ευχαριστίας ευρίσκομε ακόμη και την πατερικήν ερμηνεία των Γραφών. Εδώ ερμηνεύονται και τα πλέον δύσκολα σημεία της Γραφής ή παρουσιάζονται αι δογματικαί αλήθειαι της Πίστεως μας. Εάν διάβαση κανείς προσεκτικώς, επί παραδείγματι τον Μέγα Κανόνα του Αγίου Ανδρέου Κρήτης θα δη ότι εις όλα τα τροπάρια αναφέρεται, Και πολλάκις ερμηνεύεται Και ένα γεγονός της Αγίας Γραφής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: