Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

Δέχεται ο Θεός τα αιτήματα των χριστιανών για τους άλλους;


Δέχεται ο Θεός τα αιτήματα των χριστιανών για τους άλλους;

Βεβαίως τα δέχεται, όπως φαίνεται από τα παρακάτω παραδείγματα τα οποία είναι αρκετά για να πεισθεί κάθε καλόπιστος και κάθε δυσκολόπιστος. 

α) Ο Ιωάννης γράφει, « Ἐάν τις ἴδῃ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἁμαρτάνοντα ἁμαρτίαν μὴ πρὸς θάνατον, αἰτήσει, καὶ δώσει αὐτῷ ζωήν, τοῖς ἁμαρτάνουσι μὴ πρὸς θάνατον. ἔστιν ἁμαρτία πρὸς θάνατον· οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα ἐρωτήσῃ »(Α’ Ιω. ε’, 16).

β) Ο Ιάκωβος γράφει, « ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. ἐξομολογεῖσθε ἀλλήλοις τὰ παραπτώματα, καὶ εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων, ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη. »(Ιακ. ε’, 14- 16).

γ) Στην Ιόππη, όταν πέθανε η Ταβιθά, οι χριστιανοί δεν ζήτησαν άμεσα από το Θεό να την αναστήσει, αλλά κάλεσαν από την κοντινή Λύδδα τον Πέτρο, « ὃν παραγενόμενον ἀνήγαγον εἰς τὸ ὑπερῷον, καὶ παρέστησαν αὐτῷ πᾶσαι αἱ χῆραι κλαίουσαι καὶ ἐπιδεικνύμεναι χιτῶνας καὶ ἱμάτια ὅσα ἐποίει μετ' αὐτῶν οὖσα ἡ Δορκάς. ἐκβαλὼν δὲ ἔξω πάντας ὁ Πέτρος καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύξατο, καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ σῶμα εἶπε· Ταβιθά, ἀνάστηθι. ἡ δὲ ἤνοιξε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῆς, καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον ἀνεκάθισε» ( Πρ. θ’, 39- 40). 

δ) Ο Ίδιος ο Κύριος είπε, « προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς » (Λουκ. στ’, 28 ). 
Αφού λοιπόν δέχεται ο Θεός τα αιτήματα των ζώντων επί της γης για τους άλλους, προφανώς και ασφαλώς δέχεται και τα αιτήματα των αγίων για τους ανθρώπους, αφού οι άγιοι έχουν ζωή και ζουν. Καλά κάνουν λοιπόν οι πιστοί και ζητούν από την Παναγία και από τους αγίους να ζητήσουν από το Θεό την πραγμάτωση των αιτημάτων τους. Τώρα, αν πει κανείς, γιατί δεν τα ζητούν άμεσα από το Θεό, πού ξέρει αυτός ότι δεν τα ζητούν;  Και βέβαια τα ζητούν.   Αν όμως δε λέει αυτό, αλλά θέλει να πει ότι δεν πρέπει να ζητούν από τους ζώντας επί της γης πιστούς και από τους αγίους, να προσεύχονται στο Θεό γι’ αυτούς, έρχεται σε αντίθεση με αυτά που αναφέρθηκαν παραπάνω. Έτσι εκτρέπεται από την οδόν της αληθείας και χρήζει άμεσης επιστροφής διά της μετανοίας.

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: