Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023

ΎΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΠΟΣΧΟΊΝΙ 23.ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΊΤΗΣ ΡΑΦΑΉΛ ΚΑΡΕΛΙΝ


Τὸ κομποσχοίνι εἶναι τὰ δῶρα τῶν τριῶν Μάγων: 
 Τὸ κομποσχοίνι εἶναι ἡ φυγὴ τῆς ψυχῆς
ἀδιάλειπτη προσευχή, σμύρνα – νέκρωση τῶν παθῶν, χρυσός
ἀπὸ τὴν τυραννία καὶ τὰ πάθη τοῦ κόσμου, σὰν ἐκείνη τὴν φυγὴ
τοῦ Λὼτ ἀπὸ τὰ καταδικασμένα Σόδομα”. Τὸ κομποσχοίνι εἶναι ἡ
ράβδος τοῦ Μωυσῆ ἡ ὁποία διέτμησε τὴν Ερυθρά Θάλασσα με
τὸ κομποσχοίνι στὰ χέρια καὶ τὴν εὐχὴ στὴν καρδία ὁ ἄνθρωπος
περνάει τὸν πυθμένα τῆς βιοτικῆς θάλασσας σὰν πέτρινο δρόμο. Το
κομποσχοίνι εἶναι τὸ ξύλο μὲ τὸ ὁποῖο ὁ Μωυσῆς μετέτρεψε τὰ πικρὰ
ὕδατα τῆς Μερρᾶς΄ –τὶς βιοτικὲς θλίψεις– σὲ πηγὴ ποὺ ἀναβλύζει
γλυκὰ ρεύματα ὕδατος – τὴν πνευματικὴ παρηγοριά. Τὸ κομποσχοίνι
εἶναι ἡ ράβδος τοῦ Προφήτη ποὺ ἔγινε φίδι γιὰ νὰ καταπιεῖ τὰ
δηλητηριώδη φίδια τῶν Αἰγυπτίων μάγων – τὴν ὑπερηφάνεια καὶ τὰ
σαρκικὰ πάθη ποὺ ἐμφωλεύουν στὰ κρυφὰ ἔγκατα τῆς ψυχῆς. Τὸ
κομποσχοίνι εἶναι τὸ Σινᾶ, ὅπου ὁ Θεὸς ἐμφανίζεται στὸν ἄνθρωπο·
εἶναι ἡ ἄφλεκτος βάτος, κοντὰ στὴν ὁποία ὁ Θεὸς ἀποκαλύπτει τὸ
ὄνομά του. Τὸ κομποσχοίνι εἶναι ἡ πνευματικὴ πορεία ἀπὸ τὴν
Ἱεριχὼ πρὸς τὰ Ἱεροσόλυμα, ἀπὸ τὴν κατηραμένη πόλη στὴν πόλη
τοῦ Θεοῦ. Τὸ κομποσχοίνι εἶναι ἡ σφενδόνη τοῦ Δαβίδ, ἐνῶ τὸ ὄνομα
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ πέτρα μὲ τὴν ὁποία ὁ Δαβὶδ πάταξε τὸν
Γολιάθιο, τὸν πνευματικὸ γίγαντα. Τὸ κομποσχοίνι εἶναι τὸ μονοπάτι
πρὸς τὸ Σινᾶ, ἀπὸ τὸ ὕψος τοῦ ὁποίου ὁ κόσμος τοῦτος μὲ τὴν
ματαιότητά του φαίνεται σὰν μυρμηγκοφωλιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: