Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

ΎΜΝΟΣ ΣΤΟΝ ΚΟΜΠΟΣΧΟΊΝΙ 10.ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΊΤΗΣ ΡΑΦΑΉΛ ΚΑΡΕΛΙΝΤὸ κομποσχοίνι μπορεῖ νὰ δώσει στὸν φυλακισμένο τὴν ἐσωτερική
ἐλευθερία, ποὺ δὲν τὴν εἶχε οὔτε στὴν ἐλευθερία, καὶ νὰ κάνει τὴν
φυλακὴ τόπο συναντήσεώς του μὲ τὸν Θεό. Τὸ κομποσχοίνι μετατρέπει
τὶς θλίψεις σὲ χρηστὸ ζυγό, τοὺς δὲ κόπους σὲ ἐλαφρὺ φορτίο.
Τὸ κομποσχοίνι εἶναι τὸ ἀκατάπαυστο ἄσμα περὶ τῆς ἐπίγειας
περιπλανήσεως τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὁ θρῆνος περὶ τῆς ἀπολεσθείσης
κάνει ὅλους τοὺς δρόμους τοῦ κόσμου μονοπάτι ποὺ ὁδηγεῖ στὴν
Ἐδέμ, τὰ ὁποῖα προσέχουν οἱ πάροικοι τῆς γῆς. Τὸ κομποσχοίνι
Ἱερουσαλήμ. Τὸ κομποσχοίνι εἶναι τὸ ἀστέρι ποὺ δεικνύει τὴν ὁδὸ
ἀπὸ τὴν Βαβυλώνα στὴν νοητὴ Βηθλεέμ. Το κομποσχοίνι εἶναι τὸ
φύλλο τῆς δρυὸς τοῦ Μαμβρῆ, κάτω ἀπὸ τὴν ὁποία ὁ Ἀβραάμ
ὑποδέχθηκε τὴν Ἁγία Τριάδα”. Ὁ Ἀβραὰμ εἶναι τὸ σύμβολο τοῦ
φιλοθέου νοῦ ποὺ παραμένει στὴν εὐχή. Τὸ κομποσχοίνι είναι ή
μετάνοια τῶν Νινευϊτῶν, ἡ ὁποία ἀνέβαλε τὴν καταστροφὴ τῆς
Νινευῒ γιὰ ἑκατοντάδες χρόνια”. Τὸ κομποσχοίνι εἶναι τὰ δάκρυα
τοῦ Λώτ, ἀναμειγμένα μὲ τὸ ὕδωρ τοῦ Κεδρών, μὲ τὸ ὁποῖο πότιζε
τὰ ξηρὰ κλαδιά, μέχρις ὅτου ἐκεῖνα βλάστησαν. Ἡ προσευχὴ μὲ
τὸ κομποσχοίνι εἶναι ἡ δέηση τοῦ Ἀβραὰμ γιὰ νὰ λυπηθεῖ ὁ Θεὸς
τὰ Σόδομα· εἶναι ὁ πόλεμος τοῦ Ἰσραὴλ κατὰ τοῦ Ἀμαλήκ, τὰ δὲ
ὑψωμένα χέρια τοῦ Μωυσῆ εἶναι ὁ νοῦς ὁ στραμμένος πρὸς τὸν Θεό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: