Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Όταν πρωτόφθασε ὁ Ἀλέξανδρος Βάμβας από Βόλο ὡς ἱεροκήρυκας, ἐπρόκειτο νά κάνη μιά ὁμιλία στούς γονεῖς", γράφει ὁ Σ. Π. καί συνεχίζει:«Όταν πρωτόφθασε ὁ Ἀλέξανδρος Βάμβας
από Βόλο ὡς ἱεροκήρυκας, ἐπρόκειτο νά κάνη μιά
ὁμιλία στούς γονεῖς", γράφει ὁ Σ. Π. καί συνεχίζει:
Ηταν ἡ πρώτη του ἐμφάνισι καί ὅλοι περίμεναν νά
δοῦν καὶ νὰ ἀκούσουν αὐτό τό νέο θεολόγο, γιά τόν
ὁποῖο εἶχαν ἀκούσει πολλά… Τό βῆμα ἀπ᾿ τό ὁποῖο
τὰ μιλοῦσε ἦταν στολισμένο μέ ἕνα ὄμορφο μπουκέτὸ ἀπό τριαντάφυλλα... Τό θέμα του ἦταν: Ἡ Ἀγωγή τῶν Παιδιῶν μας. Ὅλοι περίμεναν νά ἀκούσουν μέ
ἐνδιαφέρον, τί θά πῆ αὐτός ὁ καινούργιος ἱεροκήρυκας, πού τόσο τόν εἶχαν παινέψει. Εἶπε πράγματι πολλά, χωρίς νά πῆ λέξι στήν ἀρχή. Κοίταξε τόν
κόσμο, τό ἀκροατήριό του. Μανάδες νεαρές και με
γαλύτερες στήν ἡλικία, πατεράδες καί ἀνάμεσά τους
παπποῦδες και γιαγιάδες. Κοίταξε ἐκεῖνος τά τριαντάφυλλα στήν ὡραία τους διάταξι μέσα στο βάζο
ἦταν πανέμορφα. Και ξαφνικά, λές καί τόν κυρίεψε
κάποια μανία, ἔπιασε τά τριαντάφυλλα, στήν ἀρχή
ἕνα-ἕνα, κατόπιν πολλά μαζί καί τά μαδοῦσε, τά
κατέστρεψε. Ἀπ’ τά πρῶτα κιόλας φυλλορροήμα-
τα οἱ γυναῖκες ἄρχισαν να παραξενεύωνται καί νά
ἀνησυχοῦν. Κι ὅταν τόν εἶδαν νά προχωρῇ ἀστα-
μάτητος, ἀπό κοντά μέ τούς ἄνδρες ἀγανάκτησαν,
Γιαγιάδες καί παπποῦδες κυριολεκτικά τά ᾽χασαν.
Καί κάποιες γυναῖκες, πιό τολμηρές αὐτές, φώναξαν;
Μά τί κάνετε; Γιατί χαλᾶτε τά ὡραῖα τριαντάφυλ-
λα; Τρελλαθήκατε;”. Καί οἱ πολλοί ἴσως διαλογίσθηκαν, μά τί σόι ἄνθρωπος εἶναι αὐτός, πού περίμεναν
νά τούς μιλήση γιά τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν τους.
Τί ἄσχημα ἔνστικτα κρύβει στην καρδιά του, για να
μπορῆ νά καταστρέφη αὐτό τό πανέμορφο μπουκέτο
μέ τά τριαντάφυλλα μπροστά στά ἔκπληκτα μάτια
τους. Τί εἶναι αὐτό τό κακό τό ὁποῖο μᾶς βρῆκε;”. Ὁ
Ἀλέκος, φυσικά, καταλάβαινε τήν ἔκπληξι καί τήν ταραχή τους· μέ τό βλέμμα του προσπαθοῦσε νά ἐλέγξη
τήν ἔντασι τῆς ἀτμόσφαιρας. Κάποια στιγμή σταμά-
τησε, ἔμεινε μερικά δευτερόλεπτα ἀμίλητος, καί στήν ἄμεση σιωπή, πού ἀκολούθησε, ἔπιασε νά λέη: Γιά
τα τριαντάφυλλα αὐτά, πού πραγματικά ήταν πανέμορφα καί σᾶς εὐχαριστῶ, πού εἴχατε τήν καλωσύνη νά τά βάλετε στό βῆμα ἀπ᾿ τό ὁποῖο
θά σᾶς μιλοῦσα, εἶδα τή
δίκαιη ἀγανάκτησί σας
γιά τό κακό, τό ὁποῖο
τούς ἔκανα. Εἴχατε δίκιο καί σᾶς ζητῶ συγγνώμη. Ἀλλά τά τριαντάφυλλα αὐτά ἀντιπροσωπεύουν τούτη τή στιγμή τίς ψυχές τῶν παιδιῶν, τῶν παιδιῶν σας, τῶν παιδιῶν τοῦ γείτονα,
τῶν παιδιῶν ὅλου τοῦ κόσμου. Γιά τά τριαντάφυλ-
λα, τά ὁποῖα μαδοῦσα, στενοχωρηθήκατε, καί καλά
κάνατε. Γιά τίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας πού μαδιοῦνται μέ πολλούς τρόπους σήμερα, τί κάνετε ἐσεῖς,
ἐμεῖς, ἡ κοινωνία, τό σχολεῖο, ἡ Ἐκκλησία, ὅλοι μας;
Δυστυχῶς.... Δέν εἶπε πολλά ἀκόμη, δέν συνέχισε γιά μακρύ χρόνο. Γρήγορα ἄφησε τήν αἴθουσα καί ἔφυγε. Τό μάδημα τοῦ μπουκέτου μέ τά τριαντάφυλλα τά εἶχε πεῖ ὅλα..."»Δεν υπάρχουν σχόλια: