Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024

Ερωτήσεις, απαντήσεις!!!Ερωτήσεις, απαντήσεις

Α. Ποιος αγαπάει το Χριστό;

«ο έχων τας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνός εστιν ο αγαπών με· ο δε αγαπών με αγαπηθήσεται υπό του πατρός μου, και εγώ αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω αυτώ εμαυτόν» (Ιω. ιδ΄,21).

Β. Πώς τηρούνται οι εντολές του Χριστού;

« ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.» ( Ιω. ιε’,5 ).

Γ. Πώς μένει ο πιστός εν τω Χριστώ;
« ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ »( Ιω. στ’, 56).

Δ. Πώς γίνεται αυτό;

«δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω » ( Α’ Κορ. ια’, 28).

Ε. Ποια είναι η βασική δοκιμή;

Η καθαρή συνείδηση που προκύπτει βασικά με την άφεση των πταισμάτων δια του Μυστηρίου της Εξομολογήσεως και μόνο.

ΣΤ. Γιατί, και μόνο;

α) Γιατί ο Κύριος είπε, « ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας »( Μάρκ. β’, 10).

β) Γιατί ο Ίδιος έδωσε εξουσία στους Αποστόλους λέγοντας, « Λάβετε Πνεῦμα ἅγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται » ( Ιω. κ’, 22-23).

γ) Γιατί το Άγιο Πνεύμα ενεργεί και στο Μυστήριο της Εξομολόγησης.

δ) Αφού αυτά είπε ο Χριστός, δεν έχει λόγο ο αμαρτωλός, να επιλέγει αυτός τον τρόπο με τον οποίον θα του δώσει άφεση αμαρτιών ο Θεός. Πώς θα παρακάμψει τον Υιόν του ανθρώπου, το Άγιο Πνεύμα, τους Αποστόλους, το Μυστήριο της Εκκλησίας, το θέλημα του Θεού, και θα πει άλλα; Δε γίνονται αυτά.

Ιωάννης Χ. Δήμος  πτχ. Θεολ. & Φιλοσ. Πανεπιστημίου Αθηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: