Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 20 Αυγούστου 2016

Ἡ αὐθεντική προσευχή δέν πραγματοποιεῖται στά ὅρια τῆς ἐπίγειας ζωῆς ἀλλά τῆς θείας: 'Ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι τῶ ἁμαρτωλῶ... Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς καί τόν κόσμον σου᾿ ΓΕΡΩΝ ΣΩΦΡΟΝΙΟΣ.


"Ἐξαιτίας τῆς ἀπουσίας τῆς συνειδήσεως τήν ὁποία μᾶς διδάσκουν οἱ ἅγιοι Πατέρες μας, διαστρέφουμε τόν Χριστιανισμό, ἀνάγοντας τίς συνθῆκες τῆς κρατικῆς καί κοινωνικῆς ζωῆς σέ δόγμα. Αὐτό είναι ἐντελῶς ἐσφαλμένο. Ἡ αὐθεντική προσευχή δέν πραγματοποιεῖται στά ὅρια τῆς ἐπίγειας ζωῆς ἀλλά τῆς θείας: 'Ὁ Θεός ἱλάσθητί μοι τῶ ἁμαρτωλῶ... Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς καί τόν κόσμον σου᾿. .... Μιλῶ λοιπόν τώρα γι' αὐτά, καθώς δύο ἀπό τούς ἀδελφούς μας ἤταν στή Ρωσία. Καί ἐκεῖ, μετά ἀπό μεγάλη χάρη μαρτυρίου, ἀπροσδόκητα παρατηροῦμε μιά τέτοια μικρή, στενή, στενοκέφαλη συνείδηση γιά τόν χρόνο! Ρώτησαν τούς ἀδελφούς μας: 'Ποιό Ἡμερολόγιο ἀκολουθεῖτε'?

 Γι' αὐτούς βέβαια αὐτό σημαίνει "νέο ἡμερολόγιο" καί "παλαιό ἡμερολόγιο". Καί ὅταν ἐμεῖς δεχθήκαμε τό νέο ἡμερολόγιο, μέ τό ὁποῖο ζεῖ τό κράτος, δέν αἰσθανθήκαμε μέ αὐτό καμία ἀπώλεια, ἀλλά φυλάξαμε τήν ἀγαθή διάθεσή μας καί πρός τούς μέν καί πρός τούς δέ. Ποιοί εἴναι οἱ μέν καί ποιοί οἱ δέ? 

Οἱ δέ εἴναι "ἐκεῖνοι πού μετροῦν τίς ἡμέρες", ὅπως εἴπε ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ὑπάρχουν ὅμως καί ἄλλοι, πού εἴναι βυθισμένοι μέ τήν προσευχή καί τήν ψυχή, μέ ὅλη τήν καρδιά, μέ ὅλη τή δύναμή τους, στήν αἰωνιότητα τοῦ Θεοῦ.
 


Αρχιμανδρίτου Σωφρονίου Σαχάρωφ, " Οικοδομώντας τον ναό του Θεού μέσα μας", σελ. 143, τόμ. Γ΄
 


Στήν φωτογραφία, ψηφιδωτό τοῦ Προπάτορος Ἀδάμ, Μονή τοῦ Ἔσσεξ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: