Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2014

Ιερέως Βασιλείου Μπάμια (+1972 ) «ΗΛΘΕ ΓΑΡ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΩΣΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΩΛΟΣ»

Ιερέως Βασιλείου Μπάμια  1972

«ΗΛΘΕ ΓΑΡ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΩΣΑΙ ΤΟ ΑΠΟΛΩΛΟΣ»
(Ματθ. ιη'11)

Ιδού παρηγοριά για εμάς τούς αμαρτωλούς, ιδού φιλανθρωπία του καλού μας Θεού. Από τις πολλές μας αμαρτίες απομακρυνθήκαμε από τον ποιμένα μας Χριστόν, πέσαμε μέσα σέ βαθιές χαράδρες, ανάμεσα στους νοητούς λύκους, ωσάν το χαμένο πρόβατο, και ήλθεν ό Κύριος να μάς αναζήτηση, να μας ευρη και να μάς σώση από τούς οδόντας του λύκου, του πονηρού δαίμονος. Ίσταται ψηλά στους βράχους, στις κορυφογραμμές και μάς καλεί να τον άκούσωμε, να τον πλησιάσωμε, για να μάς άνασύρη με την δεξιά Του από τον κρημνό της καταστροφής και της απώλειας. Και φωνάζει με συμπαθητική και γλυκεία φωνή. «Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, κάγώ αναπαύσω υμάς» (Ματθ. ια' 28-30). Φωνή γεμάτη αγάπη και πόνο, φωνή γεμάτη θεϊκό πόθο και στοργή.


 Αυτή ή θαυμάσια φωνή του Κυρίου κράζει εντός της συνειδήσεως ενός εκάστου άνθρωπου, αυτή ή φωνή της θείας μεγαλειότητος ελέγχει τις συνειδήσεις και αποδίδει εις τον καθένα κατά τις πράξεις αυτού. Αυτή ή φωνή ήκούσθη εις τις ακοές των Γράμματέων και Φαρισαίων λέγουσα: «πάς ό ων έκ της θείας ακούει μου της φωνής» (Ίωάν. ιη' 37). Όποιος είναι άνθρωπος του καλού και της αληθείας και διά των καλών έργων οξεία την πνευματική άκοήν  ακούει την φωνή μου. «Ό έχων ώτα (πνευματικά) άκούειν άκουέτω» (Ματθ. ια' 15).


Αύτη ή θεία και ουράνιος φωνή θα άκουσθή όταν έλθη ό Κύριος να κρίνη ζώντας και νεκρούς, καλούσα τούς δικαίους εις ζωήν αίώνιον. «Δεύτε οι ευλογημένοι τον Πατρός μου, κληρονομήσατε την ήτοιμασμένην ύμίν Βασιλείαν από καταβολής κόσμου» (Ματθ. κε' 34)' εις δε τούς αμαρτωλούς, θα είναι αυστηρά, λέγουσα: «Πορεύεσθε άπ' εμού οι κατηραμένοι, (ώ! οι κατηραμένοι!) εις το πυρ το αίώνιον, το ήτοιμασμένον τω διαβάλω και τοις άγγέλοις αυτού». Εν τέλει δέ «Και άπελεύσονται εις κόλασιν αίώνιον, οι δέ δίκαιοι εις ζωήν αίώνιον». 


Σκέψου, αδελφέ, με ποίους ήθελες να είσαι; με τούς δικαίους ή με τούς αμαρτωλούς; Εάν έπιθυμής να είσαι με τούς δικαίους, φρόντισε από τώρα να κανονίσης, διά μετάνοιας και έξομολογήσεως των αμαρτιών σου, την ψυχική θέσι σου ενώπιον του Κριτού, πριν έλθης εις κρίσιν. Εάν πάλιν από της θρησκευτικής σου αδιαφορίας και όλιγοπιστίας μείνης εις την τάξι των αμαρτωλών, είσαι άξιος δακρύων, διότι από τώρα είσαι νεκρός και ας σου φαίνεται ότι ζεις. Ψυχικώς είσαι νεκρός, άξιος πάσης τιμωρίας και της αιωνίου κολάσεως. Και φρόντισε για το καλόν σου να σωθείς όπως έσώθησαν τόσοι και τόσοι άνθρωποι αμαρτωλοί, διά της μετανοίας και έξομολογήσεως. 


Μη σκέπτεσαι, διότι δεν γνωρίζεις, ποίαν ήμερα και ώρα θα σέ καλέση το πνευματικό δικαστήριο να δώσης ανάκριση των έργων σου διά την ήμέραν της κρίσεως. Το πιστεύεις; εάν ναι, «ό πιστεύσας
σωθήσαται» (Ματθ. 9-20), φρόντισε περί της ψυχική σου σωτηρίας λοιπόν. Εάν δεν το πιστεύης, « ο απιστήσας κατακριθήσεται», ή απιστία σου θα σέ δικάση εις αιώνιο θάνατο, αυτό θα είπή ότι «ό άπιστήσας κατακριθήσεται» ή δέ πίστις σου θα σέ δικαίωση διά των καλών σου έργων εις ζωήν αίώνιον, αυτό θα είπή «ό πιστεύσας... σωθήσεται». Αυτή είναι ή φωνή του Κυρίου πού μας καλεί εις τον ιερό δρόμο προς σωτήρια.


Πρέπει εμείς οι λεγόμενοι Χριστιανοί να είμεθα προσεκτικοί εις την φωνή του Κυρίου, ή οποία φωνή είναι ή αγία Γραφή, Παλαιά και Νέα. Το ιερόν Ευαγγέλιο, είναι ή φωνή και ό λόγος του Θεού. Την φωνή του Κυρίου θα την ακούσης εις την εκκλησία από τα στόματα των ιεροκηρύκων, των Αρχιερέων, των ιερέων και από διάφορα θρησκευτικά των Πατέρων βιβλία, τα όποια είναι ψυχωφελή και διδακτικά προς το συμφέρο της ψυχής μας και εις δόξαν του Κυρίου. Και τότε όταν έφαρμόσης την ιερά διδασκαλία, ή οποία είναι ή φωνή του Κυρίου, θα φωτισθούν αι πνευματικές σου αισθήσεις να άκούης εντός σου μυστικά την φωνή του Κυρίου και να βλέπης τον μη φαινόμενο Θεόν και Κύριόν σου.
Ιερεύς ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΜΙΑΣ

(Από το βιβλίο «Ή Βασιλεία των ουρανών»).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ, ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΖΙ ΤΟΥ;
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: