Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 8 Αυγούστου 2022

«Ἡ ἀπιστία εἶναι φοβερὸ πρᾶγμα...»ΣΤΑΡΕΤΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ ΓΚΟΥΡΓΙΑΝΩΦ


«Ἡ ἀπιστία εἶναι φοβερὸ πρᾶγμα...»

Ὅλη ἡ ζωὴ τοῦ φλογεροῦ φωστῆρα ἦταν διακονία γιὰ τὴν Δόξα τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὴν Δόξα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ὅπως
παρακαλοῦσε στὶς προσευχές του τὴν Πλατυτέρα τῶν Οὐρανῶν,
ὅταν ἦταν εἴκοσι δύο χρονῶν, τὸ 1931, ἐνῶ κρατιόταν στὴν φυλακή:
«Παρακαλῶ, Ἁγία Παρθένε, βοήθησε νὰ βαστάξω τὸν Σταυρό μου
καὶ γιὰ τὴν Δόξα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ, σῶσον, σῶσον με!»
Ὁ Γέροντας Νικόλαος, ὁ ταπεινὸς μεγαλόσχημος Ἐπίσκοπος Νεκτάριος, ζοῦσε μὲ τὸν Θεό καὶ γιὰ τόν Θεό ἤδη ἐδῶ
στὴν γῆ. Γι' αὐτὸ ἀναμφίβολα κατοικεῖ ἀχώριστα μὲ τὸν Χριστό στὴν Μακαρία Αἰωνιότητα, στὴν ἀτελείωτη χαρά τοῦ
Αναστημένου Σωτῆρος τοῦ κόσμου.
Ὁ Γέροντας πάντα ἔλεγε: «Ἀγαπῶ τὸν Θεό». Τὸ πρόφερε τόσο ἁπλᾶ, τόσο φωτεινὰ καὶ τόσο χαρούμενα, ποὺ οἱ ἄνθρωποι
ἀποκτοῦσαν πνευματικὰ φτερὰ Πίστεως καὶ Ἐλπίδος γιὰ τὴν σωτηρία τους καὶ γιὰ τὸ ὅτι καὶ στὶς ψυχές τους θὰ ἀνθίσει ἐπίσης
ἡ θριαμβεύουσα ἀγάπη πρὸς τὸν Θεό.
Τὸν Γενάρη του 2001 ῥώτησαν τὸν Γέροντα: «Χιλιάδες κόσμος ἔχει ἔρθει σὲ Σᾶς καθ' ὅλη τὴ διάρκεια τῆς ζωῆς Σας. Ἐσεῖς
ἀτενίζατε προσεχτικὰ τὶς ψυχές τους. Πεῖτε μας, τί σᾶς ἀνησυχεῖ
περισσότερο στὶς ψυχές τῶν σύγχρονων ἀνθρώπων, ποιά ἁμαρτία,
ποιό πάθος; Τί εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο γιὰ μᾶς τώρα;» Ὁ Γέροντας ἀπάντησε: «Ἡ ἀπιστία. Εἶναι φοβερὸ αὐτό!»
Ξαναρώτησαν τὸν Γέροντα: «Ακόμα
καὶ στοὺς χριστιανούς;»
«Ναί, εἶπε ὁ Γέροντας. Στοὺς ὀρθόδοξους χριστιανούς. Σὲ
ὅποιον ἡ Ἐκκλησία δὲν εἶναι Μητέρα, σὲ αὐτὸν ὁ Θεὸς δὲν εἶναι Πατέρας».
Ακριβῶς τέτοιοι, ἄπιστοι «ὀρθόδοξοι» δὲν ἔχουν ἀνάγκη τοὺς Γέροντες, τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση πρὸς τὸν Χριστό,
ἐπειδὴ αὐτοὶ δὲν πιστεύουν σὲ Αὐτόν. Τέτοιοι λοιπόν, δὲν δέχονται τὸ κήρυγμα τοῦ Ἐπίσκοπου Γέροντα Νικολάου, δὲν δέχονται τὴν πνευματική πορεία του καὶ τὴν γεμάτη ἀγάπη ἁπλότητα,
ἀπορρίπτουν τὶς εὐλογημένες του ἰδέες καὶ εὐλογίες, χλευάζουντὸ μοναχικὸ καὶ τὸ ἀρχιερατικό του ἀξίωμα, δὲν πιστεύουν στὴν μαρτυρία του γιὰ τὴν Ἁγιότητα τῶν εὐαρεστούντων τὸν Θεό, τοὺς
ὁποίους οἱ ἴδιοι δὲν ἀναγνωρίζουν.
«Ὅλες οἱ ἀνομίες καὶ οἱ ἁμαρτίες τῆς ἀνθρωπότητας πηγάζουν μόνο ἀπὸ τὴν ἀπιστία στὸν Χριστό, ἔλεγε ὁ Γέροντας,
ἐνῶ ἡ Πίστη καὶ ἡ ἁπλή ζωὴ κοντὰ στὸν Θεό εἶναι ὅλα, ὅσα
χρειάζεται νὰ περιέχει ἡ ἐπὶ γῆς πορεία τοῦ ἀνθρώπου. Μόνο αὐτὸ
ἔχουμε ἀνάγκη. Ἀλλὰ στὶς μέρες μας ἡ φύλαξη τῆς ἀληθινῆς
Ὀρθόδοξης Πίστης σημαίνει τὴν συνεχή ἀνάβαση στὸν Σταυρό.
Τώρα ὁ Κύριος περιμένει ἀπὸ ἐμᾶς τὸν ἀγῶνα τῆς Πίστεως».


Δεν υπάρχουν σχόλια: