Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024

Ὑπάρχουν στήν Ἁγία Γραφή τρία σημεῖα,σχετικά μέ “τίς διάφορες γλῶσσες", καί τά ὁποῖα ἔχουν μεταξύ τους μία διδακτική κι ἐνδιαφέρουσα σχέσι:



«Ὑπάρχουν στήν Ἁγία Γραφή τρία σημεῖα,
σχετικά μέ “τίς διάφορες γλῶσσες", καί τά ὁποῖα
ἔχουν μεταξύ τους μία διδακτική κι ἐνδιαφέρουσα
σχέσι: α) Στο 11ο κεφάλαιο τῆς Γενέσεως “οἱ διά-
φορες γλῶσσες” εἶναι ἔκφρασι τῆς κρίσεως καί τι
μωρίας τοῦ Θεοῦ. β) Στό κεφ. 2 τῶν Πράξεων τῶν
Ἀποστόλων “οἱ γλῶσσες" εἶναι τό χάρισμα, ἡ δωρεά
τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ. γ) Στήν Ἀποκάλυψι ὅλες “οἱ
γλῶσσες” στέκονται “ἐνώπιον τοῦ θρόνου καί ἐνώ-
πιον τοῦ Ἀρνίου"(Απκ 7, 9), τό Ὁποῖο δοξολογοῦν
μέ μία φωνή. Τό τελευταῖο φανερώνει, ὅτι ἡ συγκέ-
ντρωσι στό ὄνομα τοῦ Θεοῦ καταλήγει στή δόξα·
ἀντιθέτως ὁ συνεταιρισμός τῶν ἀνθρώπων, χωρίς τό Θεό, καταλήγει σέ σύγχυσι καί διάλυσι. Ἡ πρώτη
εἶναι ἔργο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κι ἔχει ὡς σκοπό τή δόξα τοῦ Θεοῦ, τήν ὕψωσι του Αρνίου Χριστοῦ· ὁ
ἄλλος εἶναι ἔργο τοῦ ἁμαρτωλοῦ ἀνθρώπου κι ἔχει
ὡς σκοπό τή δόξα καί τήν ἐξύψωσι τοῦ “ἐγώ" τοῦ
ἀνθρώπου»

Δεν υπάρχουν σχόλια: