Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024

Ἀναφέρει ὁ Les Giblin:
Ἀναφέρει ὁ Les Giblin: «Οταν ὁ Herbert
Hoover ἦταν ἐπικεφαλῆς τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἐλέγχου
Τιμῶν κατά τόν Α΄ Παγκ. Πόλεμο, πληροφορήθηκε ὅτι κάποιος ἔμπορος στις μεσοδυτικές πολιτεῖες
παραβίαζε ἀνοιχτά καί κατάφωρα τή διατίμησι. Ὁ
Hoover ἀποφάσισε να δοκιμάση ἕνα στρατηγικό τέχνασμα. Ἔστειλε στόν ἔμπορο ἕνα τηλεγράφημα λέγοντάς του: “Σᾶς διορίζω Πρόεδρο τῆς Ἐπιτροπῆς
Ἐλέγχου Τιμῶν τῆς πόλεώς σας”. Καί συνέχισε λέγοντάς του ὅτι θά ἦταν πολύτιμη ἡ συνεργασία του
στήν ἐποπτεία τοῦ κατά πόσον οἱ ἔμποροι τῆς πόλεως συμμορφώνονταν ἐθελοντικά μέ τούς κανονισμούς διατιμήσεως. Τό τηλεγράφημα ἔκανε θαύματα. Ὄχι μόνον ὁ ἔμπορος ἄρχισε στό ἑξῆς νά τηρῆ μέ θρησκευτική εὐλάβεια τούς κανονισμούς, ἀλλά δαπάνησε
πολύ χρόνο καί κόπο γιά νά πείση καί τούς ἄλλους
ἐμπόρους τῆς πόλεως να συμμορφωθοῦν. Ὁ Ηoover. χρησιμοποίησε ἕνα παλιό κόλπο τό ὁποῖο ἐφαρμόζουν συχνά οἱ δάσκαλοι· διαλέγουν τόν πιό ἄτακτο μαθητή τῆς τάξεως καί τοῦ λένε: “Τζίμμυ, θά λείψω ἀπό τήν τάξι γιά λίγο, σέ ὁρίζω ἐπιμελητή γιά νά
προσέχης ὥσπου να γυρίσω".
Πρίν ἀπό πολλά χρόνια ὁ Emerson εἶπε: “Δεῖξε
στούς ἀνθρώπους ἐμπιστοσύνη καί θά φανοῦν ἀντάξιοι”»

Δεν υπάρχουν σχόλια: