Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 27 Μαΐου 2024

ΨΑΛΜΟΣ 109. ΕΡΜΗΝΕΊΑ!Ῥάβδον δυνάμεως ἐξαποστελεῖ σοι Κύριος ἐκ Σιών, καὶ κατακυρίευε ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν σου.ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΜΑΥΡΌΠΟΥΛΟΣ.
2 Ῥάβδον δυνάμεως ἐξαποστελεῖ σοι Κύριος ἐκ Σιών, καὶ κατακυρίευε ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν σου.

Θὰ ἐξαποστείλει ὁ Κύριος τὸ σκῆπτρο τῆς ἐξουσίας σου ἀπὸ τὴ Σιών,
ὥστε νὰ κυριεύεις ἐν μέσῳ τῶν ἐχθρῶν σου. Κατὰ τὸν Μέγα Αθανάσιο, ῥάβδον δυνάμεως τὸν εὐαγγελικὸν λόγον [ἐνόησαν] τὸν ἀπεσταλμένον
ὃς καὶ πάντων τῶν ἐθνῶν ἐκυρίευσεν, καὶ κατὰ τὸν Θεοδώρητο, τοῦ σωτηρίου σταυροῦ τῆς ῥάβδου τὸ κράτος δηλοῖ· δι᾽ ἐκείνου γὰρ πᾶσαν ὑπέταξε τῶν ἀντιπάλων τὴν φάλαγγα· ἐν δὲ τῇ Σιὼν οὗτος
ἐπάγη. Ἡ προσέγγιση αυτή, ὅτι δηλαδή ράβδος δυνάμεως τοῦ ἀπεσταλμένου Μεσσία εἶναι ὁ Σταυρὸς τοῦ Κυρίου, θὰ ἀναπτυχθεῖ ἰδιαίτερα
στὴν ὑμνογραφία τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ πόλεμος εἶναι συγκεκριμένος: νὰ νικηθεῖ ὁ μέγας ἐχθρὸς ποὺ εἶναι ὁ θάνατος καὶ οἱ πολλὲς μορφὲς θανάτου ποὺ προηγοῦνται, δηλαδὴ ἡ σύγχυση καὶ ὁ περισπασμός. 

Καὶ ὡς ὅπλο δυνάμεως ἐναντίον τοῦ θανάτου λειτούργησε ὁ Σταυρός. Δι' αὐτοῦ
φανερώθηκε ὁ σῶος ἄνθρωπος, ὁ Χριστός, ὡς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ καὶ Υἱὸς τοῦ
ἀνθρώπου. Καὶ αὐτὸς ὁ νέος Ἀδὰμ ἐνυπάρχει πλέον σὲ καθέναν ποὺ ἀποφασίζει νὰ γίνει μέλος τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ.
Με βάση αὐτὸν τὸν δεύτερο στίχο τοῦ ψαλμοῦ ἀναπτύχθηκε ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας ἐν σχέσει μὲ τοὺς πολέμους ποὺ καλεῖται νὰ διεξαγάγει ὁ πιστὸς ἐναντίον τῶν ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν, ἐναντίον τῶν ἐξωτερικῶν καὶ ἐσωτερικῶν δυνάμεων ποὺ ὡς ροπὴ ἐκκινοῦν νὰ προσβάλλουν τὸν ἄνθρωπο γιὰ νὰ τὸν ὁδηγήσουν μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ
μακριὰ ἀπὸ τὴν ὁδὸ τῆς σωτηρίας. Τὸ ἐρώτημα παραμένει καὶ εἶναι συγκεκριμένο. Μὲ τὸν Χριστό, ποὺ βρίσκεται εἰς τὰ δεξιὰ τοῦ Πατρός, ἢ
χωρὶς τὸν Χριστό. Μὲ ὅλες τὶς συνέπειες ποὺ ἐπιφέρει μιὰ ἀπάντηση.Δεν υπάρχουν σχόλια: