Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΝΑΟ

ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΝΑΟ

· Εις τον κυρίως Ναό υπάρχουν
· τα κηρία,
· τα μανουάλια,
· οι εικό­νες,
· το τρίμορφο ή Δέησης, δηλαδή ή εικών του Χριστού και δεξιά και αριστερά αυτής οι εικόνες της Θεοτόκου και του Τ. Προδρόμου εις στάσιν δεήσεως,
· ή εικών του Αγίου εις το όνομα του οποίου τιμάται ο Ναός και άλλαι πολλαί,
· το Τέμπλεον (η Τέμπλον),
· ή Ωραία λεγο­μένη, Πύλη,
· οι Αρχάγγελοι,
· τα κανδήλια,
· το Δεσποτικό, άνευ κανδηλίου,
· ή Άμπελος,
· ο Άμβων,
· ο Πολυέλαιος,
· οι Απόστολοι,
· οι Προφήται,
· οι χοροί των Αγίων,
· τα Αναλόγια, οι χοροί των ιερο­ψαλτών και άλλα.
· Εις το Ιερόν Βήμα υπάρχουν οι Άγιοι Τόποι, ήτοι:
· ή Αγία Πρόθεσις συμβολίζουσα το Σπήλαιον
· το Δισκάριον συμβολίζον την Φάτνην.
· Ό Αστερίσκος
· τον Αστέρα.
· Ή Λόγχη,
· ο Σπόγγος,
· το Άγιον Ποτήριον,
· ο Τ. Σταυρός,
· ή Αγία Τράπεζα,
· το Ειλητόν,
· το Αντιμήνσιον,
· ο Αήρ,
· τα Εξαπτέρυγα και τα Χερουβείμ,
· ή Πλατυτέρα και άλλα.
Εισερχόμενοι εις τον Ναόν ευρισκόμεθα προ των κηροθηκών, προ των κηρίων και των μανουαλίων. και ή μεν κηροθήκη εικονίζει τον τάφο μας, το δε κηρίον εικονίζει ημάς ως νεκρούς εις τον τάφο.
Το δε μανουάλιον εικονίζει τον Τριαδικό Θεό και την Εκκλησιά.
Δηλαδή, λαμβάνοντες το κηρίον το όποιον εικονίζει ημάς ως βαπτι­σμένους και φωτισμένους, είναι ωσάν να εγειρόμεθα εκ του τάφου δια του Χριστού. και το άναμμα και ή τοποθέτησις εις το μανουάλιον ση­μαίνει ότι ομολογούμε έμπροσθεν του Τριαδικού Θεού ότι καθώς το κηρίον ούτω πως και ημείς θα καιώμεθα και θα θυσιαζώμεθα πρώτον δια τον εξαγνισμό μας, δεύτερον δια την αγάπη του Θεού και τρίτον δια την αγάπη της Εκκλησίας. Είναι τω οντι μεγάλη και φοβερή ή δήλωσις και ή υπόσχεσις την οποίαν κάμνομε ενώπιον του Θεού με την πράξιν μας αυτήν, με το άναμμα του κηρίου. Διό και ας δοθεί περισσότέρα προσοχή έπ' αυτού. και δυστυχώς, πολλοί των πιστών το ανά­βουν τυπικώς και από συνήθεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: