Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 6 Ιουνίου 2009

ΤΟ ΚΕΡΙ

Το κηρίον έχει την έξης σημασία κατά τον Άγιον Συμεών Θεσσαλονίκης.
α) Ή συλλογή από τα άνθη εικονίζει το άρωμα του Αγίου Πνεύμα­τος.
β) Το καθαρό κηρίον (και όχι ή παραφίνη) εικονίζει την καθαρά και άγια ζωή, το άρωμα και τάς αρετάς του πιστού.
γ) Το ευλύγιστο εικονίζει την συνεχή προσήλωσιν και τάς μετα­νοίας τάς οποίας κάμνει ο κάθε πιστός.
δ) Ή φλόγα του καιομένου κηρίου εικονίζει την θερμή πίστιν και το φωτεινό παράδειγμα του κάθε πιστού. Εικονίζει εισέτι και την χάριν του Αγίου Πνεύματος και
ε) Ή τήξις (λιώσιμο) εικονίζει την συνεχή θυσία ημών δια την αγά­πη και το καθήκον των αρετών
.
Ώστε το απλό αυτό κεράκι, το καθαρό εκ μελισσών, εικονίζει την εν γένει χριστιανική μας ζωήν και την χάριν και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. και δεν είναι κάτι το τυπικόν και κάτι με το όποιον επιδεικνύομε τον εγωισμό και τα πλούτη μας ανάπτοντες μεγάλα κηρία.
Το δε Μανουάλι έχει την εξής σημασία:
α) Δια των τριών ποδών της βάσεως εικονίζεται ή Παναγία Τριάς, ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα το 'Αγιον.
β) Δια του κανδηλίου το όποιον υπάρχει εις το επάνω μέρος εις την κορυφή εικονίζεται ή τρισυπόστατος και τριαδική μία Θεότης.
γ) Ό πρώτος επάνω δίσκος εικονίζει τους Αγίους Αποστόλους.
δ) Ό δεύτερος μεσαίος δίσκος εικονίζει την θριαμβεύουσα Εκκλησία, ή οποία ευρίσκεται εις τον Ουρανό, και
ε) Ό τρίτος κάτω δίσκος εικονίζει την στρατευόμενη Εκκλησία, ή οποία ευρίσκεται εις διαρκή και μόνιμο αγώνα.

Ώστε το Μανουάλιον αποτελεί μίαν μεγάλη δογματική και ηθική διδασκαλία και συνεχή ομολογία του δογματικού και ηθικού μέρους της πίστεως μας. και δεν είναι απλώς ένα μέρος εις το όποιον τοποθετούμεν ημείς το κεράκι τυπικώς και κατά συνήθεια. Αν και πρέπει να γνωρίζωμεν ότι δεν υπάρχει τίποτα τυχαίως τοποθετημένο εις τον Ναόν. Όλα έχουν την θέσιν των και την μεγάλη σημασία των. και όπως είδαμεν τα περισσότερα τούτων τα έχει παραγγείλει και διατά­ξει ο Θεός εις τον Μωυσήν κατά τον καιρόν της κατασκευής του πρώ­του εκείνου κινητού Ναού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: