Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 8 Ιανουαρίου 2017

ΣΤΑΡΕΤΣ ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΤΗΣ Ι.Μ. ΟΠΤΙΝΑ. Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΟΥ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΕΚΒΑΛΕΙ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ.

Απὸ  τὶς  δύο  τὸ μεσημέρι καὶ  ἑξῆς,  δεχόταν  στὸ ᾿Αρχονταρίκι, δίπλα στὴν εἴσοδο τῆς Σκήτης, ὅλους ὅσοι τὸν ἀνέμεναν,  ἄνδρες  καὶ γυναῖκες.  ῎Ακουγε τοὺς ἐπισκέπτες μὲ ἀγάπη καὶ ταπεινοφροσύνη, ὅποιο  καὶ ἂν ἦταν τὸ ζήτημα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦσε. Διακρίνοντας ἐκεῖνο ποὺ θὰ ἦταν  ὠφέλιμο γιὰ τὴν κατάστασί τους, ἀμέσως  τοὺς ἔδινε συμβουλὲς  ἢ τοὺς ἔλεγε  κάποιο  λόγο  παρηγορητικό,  ἔτσι  ὥ- στε μετὰ τὴν συνάντησι  μὲ τὸν Στάρετς ὅλοι ἔφευγαν ἀνανεωμένοι.
῾Ο λόγος  του, πάντοτε πρᾶος, ἔκανε τοὺς ὑπερηφάνους νὰ σκύβουν τὴν κεφαλή, ἔδινε ἐλπίδα  στοὺς ἀποκαμωμένους,  μετέστρεφε στὴν πίστι  τοὺς ἀπίστους καὶ εἶχε τὴν δύναμι νὰ ἐκβάλη τὰ δαιμόνια.
Μία ἡμέρα τοῦ ἔφεραν  ἕναν δαιμονισμένο. ῞Οταν ὁ Στάρετς εἰσῆλθε στὸ ᾿Αρχονταρίκι, ὁ δαιμονισμένος ὥρμησε μὲ φωνὲς  ἐπάνω του καὶ τὸν ἐρράπισε  δυνατά. ᾿Αμέσως ὁ Στάρετς τοῦ ἔστρεψε  καὶ τὸ ἄλλο μέρος  τοῦ προσώπου  του. Τότε, ὁ δαίμων  δὲν  ἄντεξε  καὶ ἐξῆλθε ἀπὸ τὸν ταλαίπωρο ἄνθρωπο, ὁ ὁποῖος  παρέμεινε γιὰ πολλὴ ὥρα λιπόθυμος στὰ πόδια τοῦ ῾Αγίου, ἀλλὰ  ὅταν συνῆλθε εἶχε θεραπευθῆ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: