Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 17 Ιουλίου 2022

Oroszország Szent királyi vértanúi, Tropárion, V. hang -


Oroszország Szent királyi vértanúi, Tropárion, V. hang -
 Szelíden viselted el a földi királyság elvesztését, az Isten ellenes emberek által okozott kötelékeket és különféle szenvedéseket, és Krisztusról halálodig tanúskodtál, ó, nagy vértanú, istenien megkoronázott Miklós cár;  ezért Krisztus Isten megkoronázott téged az egekben egy vértanú koronájával, a királynőddel, a te gyermekeiddel és a te szolgáiddal együtt. Kérd őt arra, hogy irgalmazzon az orosz földnek és mentse meg lelkünket.

 Kontákion, VI. Hang -
 Megerősítetted a mártírhalált szenvedett cár, cárné és gyermekei reményét, és az elrepült a te szeretetedhez, előre hirdetve a jövőbeli megpihenésüket. Az ő imádságaik révén, Urunk, irgalmazz nekünk.

/

Holy Royal Martyrs of Russia, Troparion, Tone V —
Meekly didst thou endure the loss of thine earthly kingdom, the bonds and divers sufferings inflicted upon thee by those opposed to God, and didst bear witness for Christ even unto death, O great martyr, divinely crowned Tsar Nicholas; wherefore, Christ God hath crowned thee in the heavens with a martyr's crown, together with thy queen, thy children and thy servants. Him do thou beseech, that He have mercy upon the Russian land and save our souls.

Kontakion, Tone VI —
Thou didst strengthen the hope of the martyred Tsar, his Tsaritsa and children, and it took flight to Thy love, proclaiming beforehand their future rest. Through their prayers, O Lord, have mercy upon us.

Δεν υπάρχουν σχόλια: