Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009

ΤΑ ΑΓΙΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ-ΤΟ ΙΕΡΟ ΒΗΜΑ

Μέχρις εδώ εξετάσαμε τα εις τον κυρίως Ναόν ευρισκόμενα. Και τώρα ας εισέλθωμεν εντός του Ιερού Βήματος εις τα Αγια των Αγίων.
Ότι βλέπομεν εδώ, αντικείμενα Και σκεύη, σχεδόν όλα, μας ενθυμί­ζουν την Γέννησιν, τήν Ζωήν, το Έργον, το Πάθος Και την Ανάστασιν του Κυρίου.
Αριστερά βλέπομεν μίαν μεγάλη αχιβάδα.
Και έτσι λέγεται· Αχι­βάδα . Ό χώρος αυτός συμβολίζει την Θεοτόκο. Αυτό μας λέγει εις τον «Ακάθιστον Υμνον» ο Ρωμανός ο Μελωδός: «Ευρύχωρον σκήνωμα του Λόγου χαίρε, Άχραντε κόχλος (Αχιβάδα) ή τον θείον Μαργαρίτην προαγάγουσα». Ήτοι, εσύ Παναγία Άχραντε, είσαι ή ευρύχωρος Και μεγάλη κατοικία του Λόγου του Θεού. Χαίρε εσύ οπού είσαι Κό­χλος , ή Αχιβάδα εκείνη ή οποία μας έφερε Και μας προσέφερε τον θείον Μαργαρίτην, δηλαδή τον Χριστόν.
Ακόμη το μέρος αυτό συμβολίζει το Σπήλαιον, στο οποίον εγεννήθη ο Χριστός. Εκεί υπάρχει το άγιον Δισκάριον (θα αναφερθώμεν κατωτέρω εις όλα τα ιερά σκεύη).
Το Δισκάριον εικονίζει την Φάτνην.
Υπάρχει ο Αστερίσκος.
Αυτός εικονίζει τον Αστέρα, ο όποιος οδή­γησε τους Μάγους.
Υπάρχει ή Λόγχη, ή οποία εικονίζει την λόγχην εκείνη με την οποίαν εξεκέντησαν την Παναγίαν Πλευράν του Κυρίου Και εξήλθε αίμα Και ύδωρ.
Υπάρχει ο Σπόγγος, ο όποιος δηλοί τον σπόγγον εκείνον με τον όποιον πότισαν χολήν Και όξος τον Κύριον επί του Σταυρού.
Υπάρχει ή αγία Λαβίδα.
Αυτή είναι ένα κουταλάκι, σχεδόν επίπεδο άνευ κοιλώματος διότι εάν έχει κοίλωμα δεν είναι εύκολο στην μετάδοσιν. Και αυτό πρέπει να το προσέχουν πολύ οι ιε­ρείς.
Εις το έκτον κεφάλαιο του Ησαίου αναφέρεται ένα σπουδαίων όράμα, το όποιον είδε ο Ησαΐας. Είδε τον Κύριον εις ένα μεγάλο Και υψηλό θρόνο καθήμενο Και γύρω του υπήρχε πλήθος αγγέλων.
Εις το βάθος υπήρχε μία μεγάλη πυρά, φωτιά.
Πλησιάζει, προς αυτήν, λέ­γει ένα Χερουβείμ, ένας Άγγελος Και λαμβάνει, πιάνει έναν άνθρακα, ένα κάρβουνο αναμμένο με μίαν λαβίδα Και εγγίζει με αυτό το αναμμένο κάρβουνο, τα χείλη του Ησαίου, Και κατ' αυτόν τον τρόπον εκαθαρίσθη από τάς αμαρτίας του ο προφήτης.
Ή λαβίς λοιπόν εκείνη προεικόνιζε την Παναγίαν ή οποία μας έφερε τον άνθρακα Χριστόν, τον όποιον δεχόμεθα Και περικαθαίρει τάς αμαρτίας ημών. Αυτό ανα­φέρεται εις ένα ύμνο τον όποιον ψάλλει ή Εκκλησία μας εις την εορτή της Υπαπαντής, 2 Φεβρουαρίου όπου λέγει: «Ή Λαβίς ή μυστική, ή τον Άνθρακα Χριστόν συλλαβούσα εν γαστρί συ υπάρχεις Μα­ριάμ».
Εις την κόγχην της Προθέσεως υπάρχει ακόμη το Άγιον Ποτήριον, το όποιον δήλοι το ποτήριον εκείνο της Μ. Πέμπτης με το όποιον κοινώνησε τους Μαθητάς του ο Κύριος.
Υπάρχει το Ειλητόν, ένα ύφασμα τετράγωνο το όποιον συμβολίζει την Σινδόνα.
Υπάρχει ο Αήρ.
Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι υφάσματος το όποιον εικονίζει την πέτρα, τον λίθο του Παναγίου Τάφου.
Εις το κέντρο του ιερού Βήματος ευρίσκεται ή Αγία Τράπεζα. Αύτη συμβολίζει:
α' την τράπεζα του ανωγείου εκείνου του Μυστικού Δείπνου,
β' τον φρικτό Γολγοθά και
γ' τον Πανάγιο Τάφο του Κυ­ρίου .
Επάνω εις την άγίαν τράπεζα ευρίσκεται μονίμως το Σώμα του Κυρίου εις θήκην εκ χρυσίου ονομαζόμενο Αρτοφόριο.
Το Σώμα αυτό προέρχεται από τον καθαγιασμό της Μ. Πέμπτης Και φυλάσσε­ται δια τάς εκτάκτους περιστάσεις, δηλαδή δια αιφνίδιους θανάτους των πιστών. Επάνω εις την Αγίαν τράπεζα υπάρχει το Αντιμήνσιον.
Το Αντιμήνσιον είναι ένα τεμάχιο υφάσματος, χρώματος βυσσινί, 80χ 50 πό­ντους περίπου, καλώς διασκευασμένων με κεντημένας παραστάσεις, την Σταύρωσιν, την Αποκαθήλωσιν Και αλλάς. Φέρει δε Και τεμάχιο Λειψάνου Αγίου τινός.
Το Αντιμήνσιον αυτό εγκαινιάζεται ομού κατά την ώραν των εγκαι­νίων του Ιερού Ναού.
Το Αντιμήνσιον υπάρχει μονίμως επάνω εις την Αγίαν τράπεζα Και οσάκις τελείται Θ. Λειτουργία εφαπλεί -απλώνει- τούτο ο Ιερεύς εις το κέντρο της Αγίας Τραπέζης Και επάνω εις αυτό τοποθετούνται τα Τίμια Δώρα, κατά την μεγάλη λεγόμενη είσοδον τούτων, δια της Ωραίας Πύλης. Άτινα Και μετουσιούνται, μετά ταύτα εις Σώμα Και Αίμα Χριστού.
Το Άντιμήνσιον χρησιμεύει εις το έξης:
Προκειμένου να τελεσθεί θεία Λειτουργία είναι απαραίτητο να πα­ρίσταται εις αυτήν Επίσκοπος άνευ του οποίου δεν τελείται Θεία Λει­τουργία ποτέ.
Επειδή όμως δεν είναι ποτέ δυνατόν να παρίσταται ο Μητροπολί­της εις όλους τους Ναούς, δια την τέλεσιν της Θ. Λειτουργίας, χρησι­μοποιούν το Άντιμήνσιον αυτό οι ιερείς, το όποιον εκπροσωπεί τον Επίσκοπο. Διό Και άνευ αυτού δεν τελεί ουδείς Ιερεύς ποτέ Θ. Λειτουργία.
Το Άντιμήνσιον χρησιμοποιείται ακόμη προκειμένου να τελεσθεί Θ. Λειτουργία εις την ύπαιθρο -εν ώρα ανάγκης- ή εις Στρατόπεδο, ή εις Νοσοκομείων, ή εις πλοία Και αλλαχού.
Το Άντιμήνσιον μετά το πέρας της θ. Λειτουργίας φυλάσσεται Και πάλιν επάνω εις την Αγίαν τράπεζα, καλυπτόμενον δια του Ιερού Ευαγγελίου.
Υπάρχει ακόμη ή επτάφωτος Λυχνία.
Ενθυμίζει εκείνη την οποίαν είχε παραγγείλει ο Θεός εις τον Μωυσήν να κατασκευάσει εις τον πρώτον εκείνον Ναόν.
Όπισθεν της Αγίας Τραπέζης υπάρχει μονίμως ο Τίμιος Σταυρός μετά του Εσταυρωμένου ύπενθυμίζων συνεχώς τον Γολγοθά.

Και επάνω εις την κόγχην του Ιερού δεσπόζει ή είκών της Παναγίας μας ή «Πλατυτέρα». Ή ελπίς πάντων των χριστιανών.
Εντός του ιερού υπάρχει ακόμη Και το θυμιατήριον.

Αυτό εικονί­ζει δογματικάς αληθείας της πίστεως μας.
Ήτοι αί τέσσαρις αλύσεις εικονίζουν τους τεσσάρας Ευαγγελιστάς.
Τα δώδεκα κουδουνάκια συμβολίζουν τους δώδεκα Αποστόλους οι όποιοι αφύπνισαν με το κή­ρυγμα των την ανθρωπότητα.
Το κάτω κοίλωμα εικονίζει την Θεοτόκο.
Ή φωτιά τον Χριστόν.
Το θυμίαμα το Άγιον Πνεύμα.
Το άνω κοίλωμα εικονίζει τον ουρανό Και τον Θεόν Πατέρα.
Και τέλος, έχει Και εις το επάνω μέρος τον Σταυρόν του Κυρίου.
Άλλο ιερόν αντικείμενο είναι τα λεγόμενα «Δίκηρα» Και «Τρίκηρα»-

Αυτά χρησιμοποιούνται όταν χοροστατεί εις τάς ακολουθίας Και δη εις την Θείαν Λειτουργία Επίσκοπος.
Από αυτά το μεν Δίκηρον συμβολίζει τάς δύο φύσεις του Χριστού, το δε τρίκηρον την Παναγία Τριάδα.
Αυτά λοιπόν τα ιερά σκεύη Και σύμβολα, καθώς Και αλλά μικρό­τερα, υπάρχουν εις το ιερόν Βήμα. Τίποτα δεν είναι περιττόν εις τον Ναόν Και τίποτα δεν έχει τοποθετηθή άνευ λόγου Και μελέτης εντός αυτού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: