Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2010

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΠΟ ΜΟΝΑΧΕΣ ΣΕ ΡΩΣΙΚΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ.


«Ύπεραγία Θεοτόκε, σώσον και διαφύλαξον τούς δούλους σου (τα ονόματα των γονέων, συγγενών και γνωστών), αύξησον την πίστιν αυτών και την μετάνοια και εν την ώρα του θανάτου ανάπαυσον αυτούς μετά των άγιων εις την άένναον δόξαν Σου».


«Ύπεραγία Θεοτόκε, σώσον, διαφύλαξον και ένωσον ή επανάγαγε εις την Αγίαν Ορθόδοξον Έκκλησίαν τούς δούλους Σου (δείνα) τούς παραπεσόντας εκ της οδού».


«Ύπεραγία Θεοτόκε, καταπράϋνον τας θλίψεις ημών και πέμψον παραμυθίαν εις τούς πικραινομένους και ασθενούντας δούλους Σου (δείνα και δείνα)».


«Ύπεραγία Θεοτόκε περισυνάγαγε τούς κεχωρισμένους δούλους Σου». «Ύπεραγία Θεοτόκε χάρισαί μοι (ημίν), τω (τοις) εν Χριστώ βαπτισθέντι (βαπτισθείσι) Χριστόν ένδύσασθαι.»


«Ύπεραγία Θεοτόκε, χάρισαί μοι (ημίν) μεταλαβείν των Αχράντων Μυστηρίων εν την εσχάτη μου (ημών) πνοή και Αυτή όδήγησον την ψυχήν μου διά των φρικτών βασάνων».


«Ύπεραγία Θεοτόκε, μη είσενέγκης ημάς (με) εις πειρασμόν εν την ζωή ταύτη και ρύσαι ημάς (με) από των δεινών».


«Ύπεραγία Θεοτόκε, δώρησαί μοι την αδιάλειπτον προσευχήν του Ιησού».


«Ύπεραγία Θεοτόκε, βοήθησόν μοι εις πάσας τας υποθέσεις μου και λύτρωσαί με εκ πάσης ανάγκης και θλίψεως».


«Ύπεραγία Θεοτόκε, άνάστησον την ψυχήν μου και δός μοι πάντοτε προθυμίαν διά τούς πνευματικούς αγώνας».


«Ύπεραγία Θεοτόκε, ρύσαί με από κοσμικών σκέψεων και δός μοι νουν και καρδίαν αγωνιζομένην διά την σωτηρίαν της ψυχής μου».


«Ύπεραγία Θεοτόκε, διαφύλαξόν με άπό παντός κακού και σκέπασόν με τω τιμίω Σου ώμοφορίω».


«Ύπεραγία Θεοτόκε, χάρισόν μοι τέλος είρηνικόν και γαληνιαίον».

Δεν υπάρχουν σχόλια: