Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Ο λαὸς ἵσταται διὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Συναξαρίου.Συναξάριον τοῦ Μηναίου.Τῇ ΚΑʹ (21ῃ) τοῦ μηνὸς Μαΐου.


Ο λαὸς ἵσταται διὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Συναξαρίου.
Συναξάριον τοῦ Μηναίου.
Τῇ ΚΑʹ (21ῃ) τοῦ μηνὸς Μαΐου, μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων, θεοστέπτων καὶ ἰσαποστόλων μεγάλων βασιλέων Κωνσταντίνου (†337) καὶ Ἑλένης (†327).
Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων ἱερομαρτύρων Τιμοθέου, Πολίου καὶ Εὐτυχίου τῶν διακόνων ἐν Καισαρείᾳ τῆς Μαυριτανίας
Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἠμῶν Ἀδελφίου ἐπισκόπου Ὀνούφιδος ἐν Αἰγύπτῳ. (~†362) .
Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Πολυεύκτου, Βίκτωρος καὶ Δονάτου τῶν ἐν Καισαρείᾳ τῆς Καππαδοκίας
Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Βόρου, ἀσκητοῦ ἐν Παλαιστίνῃ.
Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Χριστοφόρου Α΄, πατριάρχου Ἀντιοχείας (967).
Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου Ἡγεμόνος τοῦ Μοῦρομ καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ Μιχαὴλ καὶ Θεοδώρου, τῶν πριγκίπων καὶ Θαυματουργῶν (1129).
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν, Κυρίλλου β´ (†1262) καὶ Βασιλείου (†1295), ἐπισκόπων Ῥυαζὰν ἐν Ῥωσίᾳ.
Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας Ἑλένης τῆς πριγκιπίσσης τῆς Σερβίας, αὐταδέλφης τοῦ ἁγίου Στεφάνου Γ’ Οὔρεση Σέρβου βασιλέως, κτίτορος τῆς Μονῆς Ντέτσανι (1350)
Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Κασσιανοῦ τοῦ ῞Ελληνος καὶ Θαυματουργοῦ, ἐν Οὔγκλιχ (Uglich) τῆς Ῥωσίας. (1504)
Τῇ αὐτῇ μέρα, μνήμη τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος Ἀγαπητοῦ τοῦ Μαρκοῦτσεβ Βολογκντᾶ ἐν Ῥωσίᾳ (1584)
Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Κωνσταντίνου Μπρινκοβεάνου πρίγκιπος τῆς Βλαχίας, καὶ τῶν σύν αὐτῷ μαρτυρησάντων ὑπὸ τῶν Τούρκων καρατομηθέντων. (1714).
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος ἔνδοξος Νεο-ὁσιομάρτυς Παχώμιος ὁ Ῥώσος ἐν τῷ Οὐσάκι τῆς Φιλαδελφίας μαρτυρήσας, ξίφει τελειοῦται, [συναιχμάλωτος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ῥώσου] (1730)
Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου, τοῦ διά Χριστόν σαλοῦ ἐν Νοβοτορζανὶν (Novotorzanin) τῆς Ῥωσίας. (16ο αἰών)
Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσίας Ἑλένης ἐκ Σεπέλ τοῦ Χαρκώφ τῆς Ῥωσίας. (1885)
Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τοῦ Βλαδιμήρου, ἐν Κιέβῳ τῆς Ῥωσίας. (1521)
Τῇ αὐτῇ μέρᾳ, σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Τρυφερῆς, ἐν Πσκώφ τῆς Ῥωσίας. (1524)

Στίχοι
Ὡς κοινὸν εἶχον γῆς βασιλεῖς τὸ στέφος,
Ἔχουσι κοινὸν καὶ τὸ τοῦ πόλου στέφος.
Ξύνθανε μητέρι εἰκάδι πρώτῃ Κωνσταντῖνος.
Στίχοι
Ποῦ πάχος ἐν σοὶ ὦ Παχώμι’ εὑρέθη,
Πόνοις ξίφει τε λεπτύναντι τὸ βρίθον;

Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο όντως ισαπόστολος βασιλεύς, μπόρεσε στην εποχή του και επηρέασε και τα πρόσωπα και τα πράγματα κατά τρόπο θετικό. Και άλλαξε τον ρουν της ιστορίας και της πορείας της Οικουμένης”. (Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως ο Θαυματουργός στο έργο του ”Αι Οικουμενικαί Σύνοδοι”.)

Δεν υπάρχουν σχόλια: