Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Ο λαός ίσταται δια την ανάγνωσιν του Συναξαρίου.Συναξάριον του Μηναίου. Τη ΚΔʹ (24ῃ) του μηνός Μαΐου.Ο λαὸς ἵσταται διὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Συναξαρίου.
Συναξάριον τοῦ Μηναίου.
Τῇ ΚΔʹ (24ῃ) τοῦ μηνὸς Μαΐου, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Συμεών, τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ Ὄρει (592/596).
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Μελετίου τοῦ σταρτηλάτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἰωἀννου, Στεφάνου, Σεραπίωνος τοῦ Αἰγυπτίου, Καλλινίκου τοῦ μάγου, Κοιμήτων καὶ Τριβούνων δώδεκα, γυναικῶν τριῶν, Μαρκιανῆς, Παλλαδίας καὶ Σωσάννης, νηπίων δύο, Κυριακοῦ καὶ Χριστιανοῦ, καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς μαρτυρησάντων χιλιάδων ἕνδεκα καὶ διακοσίων ὀκτώ. Τελεῖται δὲ ἡ σύναξις πάντων τούτων εἰς τὸν ναὸν τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Πλάτωνος, τὸν εὑρισκόμενος εἰς τὰ προαύλια τὰ ὀνομαζόμενα τοῦ Δομνίου (138-161/218).
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἠμῶν ᾿Ελπιδίου ἐπισκόπου ᾿Αμβέρσας (5ος).
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Βικεντίου τῶν Λερίνων (445).
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Κυριακοῦ ἐξ Εὐρύχου τῆς Κύπρου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσιομάρτυρος Νικήτα τοῦ Στυλίτου τοῦ ἐκ Περεγιασλὰβλ τῆς Ῥωσίας (1186).
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἠμῶν Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Νόβγκοροντ τῆς Ῥωσίας (1193).
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, Ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων (περίπου 1067) τοῦ ὁσίου Γεωργίου τοῦ Ἴβηρος (1065), συγγενοῦς τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ νέου, κτίτωρος τῆς ἐν τῷ Ἄθῳ Μονῆς τῶν Ἰβήρων (1028)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἐγκαινίων τοῦ ναοῦ τῆς ῾Υπεραγίας Δεσποίνης ἠμῶν Θεοτόκου, ἐν Κάρραις τῆς Συρίας.
Καὶ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων τοῦ Χριστοῦ Νέων Ὁσιομαρτύρων Ἠσαΐου καὶ Ἱερεμίου, τῶν ἐν τῇ Μονῇ Πρέβελη ἐν Κρήτῃ τυθέντων, κατὰ τὸ ἔτος 1821.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ὅσιος Κυριακός Μονῆς Valaam Ῥωσίας (1818).
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ὅσιος Ἀμφιλόχιος Rostov Ῥωσίας (1824).

Δεν υπάρχουν σχόλια: