Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2010

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΘΗΤΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΟΚΛΙΣΙΑ- ΜΕΛΙΣΜΟΣ - ΕΝΩΣΙΣ - ΜΕΤΑΛΗΨH - ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ. 5

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Ι. Ειρήνη πάσιν.

Α. Καί τω πνεύματί σου.

Δ. Προσεύξασθε.

Λ. Κύριε, έλέησον.

Ι. Θεέ, φωτός γεννήτορ, ζωής αρχηγέ, χάριτος ποιητά, αιωνίων θεμελιωτά, γνώσεως δωροδότα, σοφίας θησαυρέ, άγιωσύνης διδάσκαλε, ευχών καθαρών δοχεύ, ψυχής εύεργέτα, ό τοις όλιγοψύχοις είς σε πεποιθόσι διδούς είς α έπιθυμουσιν άγγελοι παρακύψαι, ό άναγαγών ημάς εξ αβύσ­σου είς φως, ό δούς ήμίν εκ θανάτου ζωήν, ό χαρισάμενος ήμίν εκ δουλείας εις έλευθερίαν, ό τω εν ήμίν σκότος της αμαρτίας δια της παρουσίας του μονογενούς σου Υιού λύσας- αυτός καί νυν, δέσποτα Κύριε, δια της έπιφοιτήσεως του παν­αγίου σου Πνεύματος καταύγασον τους οφθαλ­μούς της διανοίας ημών είς το μεταλαβείν άκατακρίτως της αθανάτου καί επουρανίου ταύτης τροφής καί άγίασον ημάς όλοτελείς ψυχή, σώματι καί πνεύματί, ίνα μετά των αγίων σου μαθητών και αποστόλων είπωμέν σοι την προσευχήν ταύτην τό «Πάτερ ημών ό εν τοις ούρανοίς, άγιασθήτω το όνομα σου, έλθέτω ή βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημα σου, ως εν ούρανώ καί επί της γης τον άρτον ημών τον έπιούσιον δός ήμιν σήμερον καί άφες ήμίν τα όφειλήματα ημών, ως καί ήμείς άφίεμεν τοις όφειλέταις ημών και μη είσενέγκης ημάς είς πειρασμόν, άλλα ρυσαι ημάς από του πονηρού».

(έκφώνως) Και καταξίωσαν ημάς, δέσποτα, φιλάνθρωπε Κύριε, μετά παρρησίας άκατακρίτως, εν καθαρή καρδία, ψυχή πεφωτισμένη, άνεπαισχύντω προσώπω, ήγιασμένοις χείλεσιν τολμάν έπικαλείσθαί σε τον εν τοις ούρανοίς άγιον Θεόν Πατέρα και λέγειν

Λ. Πάτερ ημών ο εν τοις ούρανοίς, άγιασθήτω το όνομά σου, έλθέτω ή βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημα σου, ως εν ούρανω και επί της γης τον άρτον ημών τον έπιούσιον δός ήμίν σήμερον και άφες ήμίν τα όφειλήματα ημών, ως και ημείς άφίεμεν τοις όφειλέταις ημών και μη είσενέγκης ημάς είς πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.

Ι. Ναί, Κύριε Κύριε, μη είσενέγκης ημάς είς πειρασμόν, άλλα ρύσαι ημάς από του πονηρού οίδεν γαρ ή πολλή σου εύσπλαγχνία, ότι ου δυνάμεθα όπενεγκείν δια την πολλήν ημών άσθένειαν, αλλά ποίησον συν τω πειρασμώ και την έκβασιν του δύνασθαι ημάς υπενεγκείν συ γαρ έδωκας ήμίν έξουσίαν πατείν επάνω όφεων και σκορπιών και επί πασαν την δύναμιν του εχθρού.,

(έκφώνως) οτι σου εστίν ή βασιλεία και ή δύναμις και ή δόξα είς τους αιώνας των αιώνων.Λ. Αμήν.

ΚΕΦΑΛΟΚΛΙΣΙΑ

Ι. Ειρήνη πασιν.

Λ. Και τω πνεύματί σου.

Δ. Τάς κεφάλας ημών τω Κυρίω κλίνωμεν.

Λ. Ενώπιον σου, Κύριε.

Ι. Δέσποτα Κύριε, ό Θεός ό παντοκράτωρ, ο καθή­μενος επί των χερουβιμ και δοξαζόμενος υπό των σεραφίμ, ο εξ υδάτων ούρανόν σκευάσας και τοις των αστέρων χοροίς τούτον κατακοσμήσας, ό εν ύψίστοις ασωμάτους αγγέλων συστησάμενος στρατιάς προς αέναους δοξολογίας σοι έκλίναμεν τον αυχένα των ψυχών και των σωμάτων ημών, το της δουλείας πρόσχημα σημαίνοντες, και δεόμεθά σου τάς σκοτοειδείς της αμαρτίας εφόδους εκ της ημών διανοίας απέλασαν και ταίς του αγίου Πνεύματος θεοειδέσιν αύγαίς τον ήμέτερον νουν καταφαίδρυνον, όπως, τη γνώσει σου πληθυνόμενοι, άξίως μετάσχωμεν των προκειμένων ήμίν αγαθών του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού καί Σωτηρος ημών Ιησού Χριστού, συγχωρών ήμιν παν είδος αμαρτιών δια την πολλήν και άνεξιχνίαστόν σου αγαθότητα χάριτι καί οίκτιρμοίς καί φιλανθρωπία του μο­νογενούς σου Υιού,

(έκφώνως) δι' ου καί μεθ' ου σοι ή δόξα καί το κράτος συν τω παναγίω καί άγαθώ καί ζωοποιώ σου Πνεύματί, νυν καί αεί καί είς τους αιώ­νας των αιώνων. Λ. Αμήν.

ΜΕΛΙΣΜΟΣ - ΕΝΩΣΙΣ - ΜΕΤΑΛΗΨΙΣ

Ι. Ειρήνη πασιν.

Λ. Καί τω πνεύματί σου.

Δ. Μετά φόβου Θεού πρόσχωμεν.

Ι. Αγιε, ύψιστε, φοβερέ, ό· εν άγίοις άναπαυόμενος, Κύριε, άγίασον ημάς τω λόγω της σης χάριτος και τη έπιφοιτήσει του παναγίου σου Πνεύματος συ γαρ είπας, δέσποτα «Αγιοι εσεσθε, ότι εγώ άγιος ειμί Κύριος ό Θεός ημών». Ακατάληπτε Θεέ Λόγε, τω Πατρί και τω άγίω Πνεύματι ο­μοούσιε, συναίδιε και συνάναρχε, πρόσδεξαι τον άκήρατον υμνον συν τοις χερουβίμ και σεραφίμ και παρ` έμού του αμαρτωλού και αναξίου δού­λου σου εξ αναξίων μου χειλέων βοώντος και λέγοντος

(έκφώνος) Τα άγια τοις άγίοις.

Λ. Εις Πατήρ άγιος, εις Υιός άγιος, εν Πνεύμα αγιόν, εις ενότητα Πνεύματος αγίου· αμήν.

Δ. Υπέρ σωτηρίας και αντιλήψεως του αγίου πατρός ημών (του δεινός), παντός του κλήρου και του φιλοχρίστου λαού του Κυρίου δεηθώμεν.

Λ. Κύριε, έλέησον.

Δ. Ετι δε και υπέρ σωτηρίας και αφέσεως αμαρτιών τω προσενέγκαντι άδελφω ημών του Κυρίου δεηθώμεν.

Λ. Κύριε, έλέησον.

Δ. Και υπέρ μνήμης των οσίων πατέρων ημών και αδελφών είπωμεν πάντες εκτενώς

Κύριε, έλέησον.

Λ. Κύριε, έλέησον.

Ι. Ο Κύριος μετά πάντων.

Λ. Και μετά του πνεύματος σου.

Δ. Αρξαι.

Λ. Το κοινωνικόν. Ψαλμός ρν

Αίνείτε τον Θεον εν τοις άγίοις αύτού.

Αίνείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αύτού. Αίνείτε αυτόν επί ταις δυναστείαις αύτού. Αίνείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αύτού,

Αίνείτε αυτόν εν ήχω σάλπιγγος. Αίνείτε αυτόν εν ψαλτηρίω και κιθάρα. Αίνείτε αυτόν εν τυμπάνω και χορώ. Αίνείτε αυτόν εν χορδαίς και όργάνω. Αίνείτε αυτόν εν κυμβάλοις εύήχοις. Αίνείτε αυτόν εν κυμβάλοις αλαλαγμού. Πασά πνοή αίνεσάτω τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιώ και άγίω Πνεύματι.

Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν,

Και το κοινωνικόν τη ήμερα.

Ι. Κλά τον αρτον και λέγει-

Αίνείτε τον Θεον εν τοις άγίοις αύτοΰ.

Καν μελίζει λέγων τοις παρούσα

Ό Κύριος ευλογήσει και συνδιακονήσει διά της μελίσείος των αγίων και αχράντων και ζωοποιών αύτού μυστηρίων, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

Και λέγει· Κελεύετε.

Κ. Το Πνεύμα το άγιον κελεύει και αγιάζει.

Ι. Έρρίπτων το άγιον σώμα είς το ποτήριον λέγει·

Ιδού ήγίασται και τετελείωται και γέγονεν είς σώμα και αίμα του Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών καί διαδίδονται τα άγια τοις άγίοις.

Κ. Εις Πατήρ άγιος, εις Υιός άγιος, εν Πνεύμα άγιον αμήν (γ').

Ι. Ό Κύριος μετά πάντων.

Κ. Καί μετά του πνεύματος σου.

Ι. Αυτός ηύλόγησεν, αυτός ήγίασεν, αυ­τός δε έτελείωσεν, αυτός καί μεταδίδοι εις άφεσιν αμαρτιών καί εις ζωήν αιώνιον.

Καί μεταλαμβάνει

λέ­γων την εύχήν Της κατά φιλανθρωπίαν παρασχεθείσης ήμίν θείας χά­ριτος τα υπέρ ημάς τολμήσαμεν προσερχόμεθα ούν μετά φόβου τοις άγίοις σου μυστηρίους, δέσποτα, αι­τούμενοι ει τι δι` άνθρωπίνην άσθένειαν ήμίν παρώπται συγγνώμων γενού, Κύριε ο Θεός ημών.

Αλλον το τρόπον έπιποθεί ή ελαφος επί τάς πηγάς των ύδάτοιν, ούτως έπιποθεί ή ψυχή μου προς σε, ό Θεός.

Δ. Πρεσβύτεροι, προσέλθετε.

Και κοινωνώσιν οί πρεσβύτεροι.

Δ. Συνάχθητε καί εισέλθετε, οί διάκονοι, μετ` ευλάβειας.

Και κοινωνώσιν οί διάκονοι.

Καί μεταδίδωσιν είς τον λαόν.

Και όταν μεταδίδοι τω κλήρω καί τω λαώ, λέγει Σώμα άγιον του Κυρίου καί Θεού καί Σωτήρος ημών Ίησού Χριστού.

Και είς το ποτήριον λέγει Αίμα τίμιον του Κυρίου καί Θεού καί Σωτηρος ημών Ιησού Χριστού.

Καί μεταδούς λέγει· Ύψώθητι επί τους ουρανούς, ό Θεός, καί επί πασαν την γην ή δόξα σου καί ή βασιλεία σου διαμένει είς τους αιώνας των αιώνων.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

Δ. Μετά το πληρώσαι λέγει· Επί προσευχήν στάθητε.

Ι. Ειρήνη πάσιν.

Λ. Καί τω πνεύματί σου.

Δ. Προσεύξασθε υπέρ της αξίας μεταλήψεως.

Λ. Κύριε, έλέησον.

Δ. Περί των άξιωθέντων μεταλαβείν των αγίων καί αχράντων καί αθανάτων καί επουρανίων μυ­στηρίων.

Λ. Κύριε, έλέησον.

Δ. Περί της σωτηρίας παντός του λαού.

Λ. Κύριε, έλέησον.

Δ. Περί της πίστεως καί ειρήνης της αγίας καθο­λικής και αποστολικής Εκκλησίας.

Λ. Κύριε, έλέησον

Ι. Εύχεται την εύχαριστίαν

Εύχαριστούμέν σοι, δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, επί τη μεταλήψει των αγίων, αχράντων, αθανάτων και επουρανίων σου μυστηρίων, ων έδωκας ήμίν επί ευεργεσία και άγιασμώ και σωτηρία των ψυχών καί των σωμάτων ήμών' και δεόμεθα καί παρακαλούμέν σε, φιλάνθρωπε, αγαθέ Κύριε, χάρισαι ήμίν την κοινωνίαν του αγίου σώματος καί του τιμίου αίματος του μο­νογενούς σου Υιού εις πίστιν άκαταίσχυντον, εις άγάπην άνυπόκριτον, είς πλησμονήν θεοσεβείας, εις άποτροπήν παντός εναντίου, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις έφόδιον ζωής αιω­νίου,, εις άπολογίαν εύπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματος του Χριστού σου,

(έκφώνως) δι` οδ καί μεθ` ου σοι ή δόξα καί το κράτος συν τω παναγίω καί άγαθώ καί ζωοποιώ σου Πνεύματι, νυν καί αεί καί εις τους αιώ­νας των αιώνων.

Λ. Αμήν.

ΚΕΦΑΛΟΚΛΙΣΙΑ - ΑΠΟΛΥΣΙΣ

Δ. Τάς κεφάλας υμών έπ` ευλογίας κλίνατε.

Ι. Στρέφεται προς τον λαόν λέγων

Αναξ μέγιστε καί τω Πατρί συνάναρχε, ό τω σώ κρατεί τον Αδην σκυλεύσας καί τον θά­νατον πατήσας καί τον ίσχυρόν δεσμεύσας καί τον Αδάμ εκ τάφου άναστήσας τη θεουργική σου δυνάμει καί φωτιστική αίγλη της σης άρρητου θεότητος αυτός, δέσποτα, δια της μεταλήψεως του αχράντου σου σώματος καί του τιμίου σου αίματος έξαπόστειλον την άόρατόν σου δεξιάν την πλήρη ευλογιών καί πάντας ημάς ευλόγησαν, οικτίρησον, σθένωσον τη θεϊκή σου δυνάμει καί περίελε αφ` ημών την κακοήθη καί άμαρτάδα σαρκικής επιθυμίας έργασίαν καταύγασον τους νοητούς ημών οφθαλμούς της περικειμένης ζοφεράς' ανομίας, σύναψον ημάς τω παμμακαρίστω των εύαρεστησάντων σοι συλλόγω ότι δια σου καί συν σοι τω Πατρί καί τω παναγίω Πνεύματι πάς ύμνος πρέπει, τιμή, κράτος, προσκύνησίς τε καί ευχαριστία, νυν καί αεί καί εις τους αιώνας των αιώνων.

Λ. 'Αμήν.

Δ. Πορεύεσθε εν ειρήνη.

Λ. Εν ονόματι Κυρίου.

Ι. Ή αγάπη του Θεού καί Πατρός, ή χάρις του Υιού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού, ή κοι­νωνία καί ή δωρεά του παναγίου Πνεύματος ειη μετά πάντων υμών, νυν καί αεί καί εις τους αίώνας των αιώνων.

Λ. Αμήν. Είη το όνομα Κυρίου εύλογημένον.

ΕΝ ΤΑ ΔΙΑΚΟΝΙΚΆ

Ι. Έδωκας ήμίν, δέσποτα, τον αγιασμό εν τη μετουσία του παναγίου σώματος και του τιμίου αίματος του μονογε­νούς σου Υιού δός ήμίν την χάριν καί την δωρεάν του παναγίου Πνεύματος και φύλαξαν ημάς άμωμους εν τω βίω καί όδήγησον είς την τελείαν απολύτρωσαν και υιοθεσίαν και εις τάς μέλλουσας αιωνίους απολαύσεις συ γαρ εί ό αγιασμός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω άγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αίώνων.

Λ. Αμήν.

Ι. Ειρήνη πασιν.

Λ. Και τω πνεύματί σου.

Ι. Απολύει, λέγων

Ευλόγηται.

Ο Θεός ο εύλογων και άγιάζων και σκεπών και διατηρών πάντας ημάς δια της μεθέξεως των αγίων αύτού μυστηρίων, ο ων εύλογητός είς τους αιώνας των αίώνων.

Λ. Αμήν.

http://apantaortodoxias.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: