Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

Η Θεία Λειτουργία Αγίου Γρηγορίου τού Θεολόγου . ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ.

Εκφωνήσει. Εξαιρέτως του αγιωτάτου κα μακαριωτάτου αρχιερέως ημών

αββά Δʹ. πάπα κα πατριάρχου της μεγαλοπόλεως Αλεξανδρείας, κα υπρ των περιόντων επισκόπων, πρεσβυτέρων, διακόνων αναγνωστών, ψαλτών,

εξορκιστών, μοναζόντων, αειπαρθένων, εγκρατών, χηρών, ορφανών,

λαϊκών, κα υπρ παντς του πληρώματος, της αγίας του Θεού Εκκλησίας των

πιστών.

Ο λας λέγει. Κύριε ελέησον.

Ο ιερες λέγει. Μνήσθητι, Κύριε, των ευσεβώς βασιλευσάντων. Μνήσθητι,

Κύριε, των εν τώ παλατίῳ, ημών αδελφών πιστών κα ορθοδόξων κα παντς του στρατοπέδου. Μνήσθητι, Κύριε, των προσφερόντων τ άγια δώρα ταύτα κα υπρ ών, κα δι' ών προσεκόμισαν, κα μισθν ουράνιον παράσχου πάσιν αυτοίς.

Μνήσθητι, Κύριε, κα των έν όρεσι, κα σπηλαίοις κα ταις οπαίς της γής. Κα των εν αιχμαλωσίαις όντων αδελφών ημών, κα ειρηνικς αποκαταστάσεις εις τ ίδια χάρισαι.

Ο διάκονος λέγει. Προσεύξασθε υπρ τών αιχμαλώτων.

Ο λας λέγει. Κύριε ελέησον. Τότε κλίνει ιερες τν εαυτού κεφαλν λέγων

καθ' εαυτν εν εαυτώ. Μνήσθητι, Κύριε, κα της εμής αθλίας κα ταλαιπώρου

ψυχής, ταπεινώσεώς μου, κα συγχώρησόν μοι πάντα τ εμ πλημμελήματα κα όπου επλεόνασεν η αμαρτία, περίσσευσόν σου τν χάριν, κα μ δι τς εμς αμαρτίας, κα τν βεβήλωσιν της καρδίας μου, υστερήσς τν λαόν σου της χάριτος του άγίου σου Πνεύματος. Υψώσει τν κεφαλν κα εκφωνήσει. Ο γρ λαός σου κα η Εκκλησία σου ικετεύει σε, κα δι σού κα σν σο τν Πατέρα λέγουσα.

Ο λας λέγει. Ελέησον ημάς, ο Θες, ο Σωτρ ημών.

Ο ιερες λέγει. Ελέησον ημάς, ο Θες, ο Σωτρ ημών.

Ο λας λέγει. Κύριε ελέησον.

Ο Ιερες λέγει. Μνήσθητι, Κύριε, του αέρος κα των καρπών της γής.

Μνήσθητι, Κύριε, της συμμέτρου αναβάσεως των ποταμείων υδάτων. Μνήσθητι, Κύριε, των υετών κα των σπορίμων τς γς. Εύφρανον πάλιν κα ανακαίνισον τ πρόσωπον της γής. Τος αύλακας αυτής μέθυσον, πλήθυνον τ γεννήματα αυτής· παράστησον ημίν αυτ εις σπέρμα, κα εις θερισμν, κα νυν ευλογών ευλόγησον. Τν ζων ημών οικονόμησον. Ευλόγησον τν στέφανον του ενιαυτού της χρηστότητός σου, δι τος πτωχος του λαού σου, δι τν χήραν, κα τν ορφανν, δι τν ξένον, κα τν προσήλυτον, κα δι' ημάς πάντας τος λπίζοντας π σο, κα πικαλουμένους τ όνομά σου τ άγιον. Οι γρ οφθαλμο πάντων εις σ ελπίζουσι, κα σ δίδως τν τροφν αυτών έν ευκαιρίᾳ. Ποίησον μεθ' ημών κατ την αγαθότητά σου, ο διδος τροφν πάσ σαρκί. Πλήρωσον χαράς κα ευφροσύνης τς καρδίας ημών, ίνα έν πάσι, πάντοτε πάσαν αυτάρκειαν έχοντες, περισσεύσωμεν είς πάν έργον αγαθν, του ποιείν τ θέλημά σου τ άγιον. Ο λας λέγει. Κύριε ελέησον.

Ο ιερες λέγει, κα ο λας αποκρίνεται. Κύριε ελέησον. Χάρισαι τω λαώ σου τν ομόνοιαν. Τω κόσμ τν ευστάθειαν. Τω αέρι τν ευκρασίαν. Τοίς νοσούσι τν σωτηρίαν. Τοίς δεομένοις τν ανάψυξιν. Τοις έν εξορίαις τν άνεσιν. Τοίς ορφανοίς τν βοήθειαν. Ταίς χήραις τν αντίληψιν. Τοίς θλιβομένοις επάρκησον εις αγαθόν.

Τος εστώτας οχύρωσον. Τος πεπτωκότας έγειρον. Τος εστηκότας ασφάλισαι. Τών κεκοιμημένων μνήσθητι. Των εν ομολογίᾳ τς πρεσβείας πρόσδεξαι. Τος ημαρτηκότας κα μετανοήσαντας, συναρίθμησον μετ των πιστών σου. Τος πιστος συναρίθμησον μετ μαρτύρων σου. Μιμητς τος παρόντας εν τω τόπ τούτ των αγγέλων κατάστησον. Κα ημάς τή σή χάριτι πρς τν σν κεκλημένους διακονίαν αναξίους όντας υπόδεξαι.

Ο λας λέγει. Κύριε ελέησον.

Ο ιερες λέγει. Μνήσθητι, Κύριε, κα τής πόλεως ημών ταύτης, κα των έν

ορθοδόξ πίστει οικούντων εν αυτή, κα πάσης πόλεως κα χώρας σν παντ τω κόσμ αυτών. Κα ρύσαι ημάς απ λιμού κα λοιμού, σεισμού κα καταποντισμού πυρς, κα απ αιχμαλωσίας βαρβάρων, κα απ των αλλοτρίων μαχαιρών, κα επαναστάσεως εχθρών τε κα αιρετικών.

Ο λας λέγει. Κύριε ελέησον.

Ο ιερες λέγει. Μνήσθητι, Κύριε, των προλαβόν των οσίων Πατέρων ημών

ορθοδόξων επισκόπων, κα πάντων των απ' αιώνός σοι ευαρεστησάντων, αγίων Πατέρων, πατριαρχών, αποστόλων, προφητών, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, κα παντς πνεύματος δικαίου, εν πίστει Χριστού τετελειωμένου.

Εκφωνήσει.

Εξαιρέτως της παναγίας υπερενδόξου, αχράντου, υπερευλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου κα αειπαρθένου Μαρίας. Του αγίου ενδόξου προφήτου, προδρόμου, βαπτιστού, κα μάρτυρος Ιωάννου. Του αγίου Στεφάνου του πρωτοδιακόνου κα πρωτομάρτυρος. Κα του αγίου κα μακαρίου Πατρς ημών Μάρκου, του αποστόλου κα ευαγγελιστού. Κα του εν αγίοις Πατρς Γρηγορίου. Κα ων έν τη σήμερον ημέρ τν υπόμνησιν ποιούμεθα, κα παντς χορού των αγίων σου, ών ταις ευχαίς κα πρεσβείαις, κα ημάς ελέησον, κα σώσον δι τ όνομά σου τ άγιον, τ επικληθν εφ' ημάς.

Ο διάκονος λέγει τ Δίπτυχα.

Ο ιερες λέγει εν εαυτώ. Μνήσθητι, Κύριε, των προκεκοιμημένων εν τη

ορθοδόξ πίστει πατέρων ημών κα αδελφών, κα ανάπαυσον τς ψυχς αυτών μετ οσίων, μετ δικαίων. Εκθρεψον, σύναψον ες τόπον χλόης, επ ύδατος αναπαύσεως, εν παραδείσ τρυφής, κα μετ τούτων ών είπομεν τ ονόματα αυτών.

Τότε μνημονεύει ζώντων κα νεκρών, κα μετ δίπτυχα ο ιερες λέγει. Μνήσθητι, Κύριε, ών εμνήσθημεν, κα ών ούκ εμνήσθημεν, πιστών κα ορθοδόξων, μεθ' ών κα ημίν σν αυτοίς ως αγαθς κα φιλάνθρωπος Θεός.

Ο λας λέγει. Ανες, άφες, συγχώρησον.

Ο ιερες λέγει. Σ γρ εί ό Θες ημών, ελεήμων, ο μ βουλόμενος τν θάνατον του αμαρτωλού, ως του επιστρέψαι κα ζήν αυτόν. Ο Θες, επίσκεψον ημάς εν τω σωτηρίῳ σου· ποίησον μεθ' ημών κατ τν επιείκειάν σου, ο ποιών υπρ εκ περισσού ών αιτούμεθα, ή νοούμεν· ίνα σου κα εν τούτ καθς κα εν παντ δοξασθή κα υψωθή κα υμνηθή, κα ευλογηθή κα αγιασθή τ πανάγιον κα έντιμον, κα ευλογημένον σου όνομα, αμα τω αχράντ σου Πατρ κα αγίῳ Πνεύματι.

Ο λας λέγει. Ως ήν, κα έστι, κα έσται.

Ο διάκονος λέγει. Κατέλθετε, οι διάκονοι.

Ο Ιερες λέγει. Ειρήνη πάσιν.

Ο λας λέγει. Κα τω πνεύματί σου.

Προοίμιον της κλάσεως.

Ο ιερες λέγει. Ιησού Χριστ, τ σωτήριον όνομα, ο τ θεία κα άχραντα κα επουράνια ταύτα μυστήρια διατυπώσας· ο τος μν ιερείς έν τάξει υπηρετών στήσας· δι δ της αοράτου σου δυνάμεως αυτ μεταστοιχειώσας. Ο τοίς καθαροίς τή καρδίᾳ επιφαινόμενος, κα τοις γνησίως προσιούσι δι σεαυτού παρέχοντος. Ο τότε ευλογήσας, κα νών ευλόγησον. Ο τότε αγιάσας, κα νυν αγίασον. Ο τότε κλάσας, κα νών διάθρεψον. Ο τότε διαδος τοίς εαυτού μαθηταίς κα αποστόλοις, κα νύν, Δέσποτα, διάδος ημίν κα παντ τω λαω σου, φιλάνθρωπε,

παντόκρατορ, Κύριε ο Θες ημών.

Ο διάκονος λέγει. Προσεύξασθε.

Ο λας λέγει. Κύριε ελέησον.

Ο ιερες λέγει. Ειρήνη πάσιν.

Ο λας λέγει. Κα τω πνεύματί σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: