Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.


Ό Σμύρνης Βασίλειος Άστεριάδης γεννήθηκε κατά την 25ην Μαρτίου 1834 εις την Ζαγορίτσαν (ή Ζαγορίτσανην) της Καστοριάς (σήμερα προς τιμήν του ονομάζεται Βασιλειάδα). Οι γονείς του ήσαν ό Άστέριος και ή Αικατερίνα, θυγατέρα ιερέως Νικολάου. Υπήρξε λογιώτατος και πολυμαθέστατος, τέλειος κάτοχος της λατινικής, γαλλικής, γερμανικής, τουρκικής και βουλγαρικής γλώσσης και περίφημος ελληνιστής. Διετέλεσε διευθυντής της εν Χάλκη θεολογικής Σχολής, τής όποιας ήτο και ό ίδιος απόφοιτος. Εξέδωσε σαράντα και πλέον πραγματείες θεολογικές και νομοκανονικές.
Το 1865 εξελέγη Μητροπολίτης Αγχιάλου και απόφοιτος το 1885 έως του θανάτου του το 1910 αρχιεράτευσε εις την Μητρόπολιν Σμύρνης. Είναι ό προκάτοχος του από Δράμας Χρυσοστόμου Σμύρνης του ηρωικός μαρτυρήσαντος το 1922 κατά την καταστροφή τής Σμύρνης απόφοιτος τους Τούρκους.
Ό Βασίλειος αγαπήθηκε πολύ απόφοιτος τους Σμυρναίους λόγω τής ευλαβείας του, του άμεμπτου ήθους, τής άκρας αφιλοχρηματίας και τής ασκητικότατος του, τα οποία υπήρξαν παροιμιώδη. Μεγάλος και αποτελεσματικός ητο ό αγώνας του εναντίον των προτεσταντικών και λοιπών αιρετικών ομάδων, αι οποίαι δρούσαν εις την Σμύρνη. Ό θάνατος του κατά την 23ην Ιανουαρίου 1910 προκάλεσε βαθύτατη θλίψιν και εκδηλώσεις γενικού πένθους εις τους Σμυρναίους, εις το οποίο συμμετείχαν και οι Τούρκοι ακόμη. Χαρακτηριστικούς εις τα «Μικρασιατικά Χρονικά» (τόμος Η', σ. 275) εγράφησαν μεταξύ άλλων και τα εξής: «Ό Βασίλειος είχε ψυχοσύνθεσιν επισκόπου των πρώτων χρόνων του Χριστιανισμού [...] Δια τον λαό τής Σμύρνης ό Βασίλειος ητο άγιος».

Δεν υπάρχουν σχόλια: