Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

Γιά τό πώς οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν σάν παιδιά, ώστε να γίνουν υιοί τουθεού, «αμήν λέγω ύμίν εάν μη στραφήτε καί γένησθε ώς τά παιδία, ού μη είσέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών» (Ματθ., 18:3)


Γιά τό πώς οι άνθρωποι πρέπει να γίνουν σάν παιδιά, ώστε να γίνουν υιοί τουθεού, «αμήν λέγω ύμίν εάν μη στραφήτε καί γένησθε ώς τά παιδία, ού μη είσέλθητε εις την βασιλείαν των ουρανών» (Ματθ., 18:3)


Αυτά λέγει Κύριος καί ό λόγος Του είναι άγιος καί αληθινός. Τί πλεονέκτημα έχουν τά παιδιά έναντι των μεγάλων;’Έχουν τρία πλεονεκτήματα: την πίστη, την υπακοή καί την συγχωρητικότητα. Τό παιδί ρωτάει τόν γονιό του γιά τά πάντα καί, ασχέτως του τί άπαντά εκείνος, πιστεύει τόν γονιό του. Τό παιδί υπάκουει στον γονιό του καί εύκολα υποτάσσει τό θέλημά του στο θέλημα του γονιού του.


 Τό παιδί είναι συγχωρητικό καί, μολονότι προκαλεί εύκολα, συγχωρεί γρήγορα. Ό Κύριός μας απαιτεί καί τά τρία αυτά από όλους τούς ανθρώπους, δηλαδή πίστη, υπακοή καί συγχωρητικότητα. Επιθυμεί οι άνθρωποι να πιστεύουν σ’ Αυτόν άπροϋπόθετα, χωρίς όρους, όπως ένα παιδί πιστεύει στον γονιό του- καί να είναι συγχωρητικοί ό ένας μέ τόν άλλον, αμνησίκακοι, χωρίς να απαντούν στο κακό μέ κακό.
Πίστη, υπακοή καί συγχωρητικότητα είναι τά τρία βασικά χαρακτηριστικά της ψυχής ενός παιδιού. Ή αγνότητα καί ή χαρά είναι επιπρόσθετα στοιχεία.' Ένα παιδί δεν είναι άπληστο, ένα παιδί δεν είναι φιλήδονο, ένα παιδί δεν είναι ματαιόδοξο. Τά μάτια του παιδιού είναι αμόλυντα άπ’ τά ακόλαστα πάθη καί ή χαρά του αμόλυντη από τίς μέριμνες.


Αδελφοί μου, ποιος άραγε μπορεί να μας κάνει ξανά σάν τά παιδιά; Κανένας, εκτός από τον Έναν Χριστό. Εκείνος μπορεί να μάς κάνει σάν τά παιδιά καί να μάς βοηθήσει να γεννηθούμε ξανά, μέ τό παράδειγμά Του, τή διδασκαλία Του καί τή δύναμη του Αγίου Του Πνεύματος.


Ώ, Κύριε Ιησού, τέλειο Εσύ στήν υπακοή καί την ταπείνωση, αιώνιο Παιδί του Ουράνιου Πατέρα, βοήθησέ μας να γίνουμε σάν αρτιγέννητα βρέφη, μέσα άπ’ την πίστη σε Σένα, την υπακοή σε Σένα καί την συγχωρητικότητα προς αλλήλους.


Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, «Ο Πρόλογος της Άχρίδος», Έκδ. Άθως

Δεν υπάρχουν σχόλια: