Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 17 Ιουλίου 2022

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΊ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΉ ΜΟΥΣΙΚΉ . ΣΚΉΤΗ ΠΡΟΦΉΤΗ ΗΛΊΑ ΣΤΟ ΆΓΙΟΝ ΌΡΟΣ.Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΚΑΊ Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΉ ΜΟΥΣΙΚΉ 

Ἂν κάποιος ἀδελφὸς γιὰ σοβαρὸ λόγο ἔβγαινε ἀπὸ τὸ ναό, στὸ
τέλος ὁ Γέροντας τοῦ ἔλεγε, «μόνο τὸ σῶμά σου νὰ βγαίνει, ὄχι τὸ
πνεῦμά σου». Κι ὅταν στὶς ὁμιλίες του αναφερόταν στό «πῶς δεῖ
ἀναστρέφεσθαι ἐν οἴκῳ Θεοῦ», μᾶς ἔλεγε, «μὴ γένοιτο ἐφ' ἡμᾶς τό
‘’πολλάκις τὴν ὑμνωδίαν ἐκπληρῶν, εὑρέθην τὴν ἁμαρτίαν ἐκτελῶν.
Τῇ μὲν γλώττῃ ἄσματα φθεγγόμενος, τῇ δὲ ψυχῇ ἄτοπα λογιζόμενος”». Ἀκόμη ἔλεγε, «ἐγὼ γιὰ πολλὰ χρόνια στερήθηκα τὴ γλύκα
τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν στὸν κόσμο. Ἔτρεχα παντοῦ καὶ ἤμουν ὁ πομπὸς ποὺ ἔδινα σήματα στοὺς ἄλλους. Νύχτα καὶ ἡμέρα ἤμουν δοσμένος στὴν ἐργασία καὶ στὴν προσφορά. Ἄδειαζαν οἱ μπαταρίες μου καὶ δὲν εἶχα τὴν εὐχέρεια καὶ τὸ χρόνο νὰ τὶς γεμίζω. Ἀπὸ τὸν καιρὸ ποὺ ἀποστρατεύτηκα καὶ ζῶ μαζί σας στὸ Κοινόβιο, εἶμαι εὐτυχισμένος. Δοξάζω τὸν Κύριο γιὰ τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες
ποὺ ἀπολαμβάνω. Τὸν εὐχαριστῶ γιὰ τὸν πλοῦτο αὐτό, γιὰ τὸ με-
γαλεῖο αὐτὸ ποὺ μὲ γεμίζει, ποὺ μὲ συγκλονίζει, ποὺ μὲ ἀνεβάζει
στὸν οὐρανό!»
Μιλοῦσε γιὰ τὸν πλοῦτο τῆς Ὀρθοδόξου ὑμνολογίας μὲ καμάρι
καὶ ἔλεγε: «Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι εἴμαστε πλούσιοι. Τί ἔχουν οἱ ἄλλοι, οἱ σχισματικοί; Τραγουδάκια καὶ καντάδες. Καμμιὰ σύγκριση.
Ὅσο ἀπέχει ὁ οὐρανὸς ἀπὸ τὴ γῆ. Σᾶς παρακαλῶ νὰ ἀγαπᾶτε
τοὺς ὕμνους τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ νὰ τοὺς ψάλλετε κατανυκτικά. Ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ ζήσω πλέον χωρὶς αὐτούς, μὲ εἰρηνεύουν,
μὲ γλυκαίνουν, μὲ τρέφουν, μὲ ἐνδυναμώνουν. Νὰ ἀγαπᾶτε καὶ τὴ
βυζαντινὴ μουσική. Ἔχει ἕνα μεγαλεῖο ἄφθαστο, θὰ σᾶς βοηθήσει
νὰ ψάλλετε ἁρμονικά, ἀγγελικά, ὄμορφα!» Καθιέρωσε ἑβδομαδιαῖο μάθημα μουσικῆς γιὰ τὴν ἀδελφότητα μὲ δάσκαλο τὸν πατέρα
Νεκτάριο ἀπὸ τὸ Μπουραζέρη, ποὺ προσφέρθηκε ἀνιδιοτελῶς, καὶ
πάντα τὸν ρωτοῦσε γιὰ τὴν πρόοδο μας καὶ τὸν εὐχαριστοῦσε γι αὐτή του τὴν προσφορά.


Βιβλιογραφία.Ι ΓΈΡΟΝΤΑΣ ΙΩΑΚΕΊΜ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: