Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

Χαίροις ο τίμιος Σταυρός, τού Κόσμου ασφάλεια.Λάμψον ο τού Κυρίου Σταυρός τάς φεγγοβόλους αστραπάς σου τής χάριτος καρδίας τών σέ
τιμώντων καί θεολήπτω στοργή, περιπτυσσομένων κοσμοπόθητε, δι' ού τών δακρύων,
εξηφανίσθη κατήφεια καί τού θανάτου, τών παγίδων ερρύσθημεν, καί πρός άληκτον, ευφροσύνην μετήλθομεν, δείξον τής ωραιότητος τής σής τήν ευπρέπειαν τάς αντιδόσεις παρέχων τής εγκρατείας τοίς δούλοις σουπιστώς αιτουμένοις σήν πλουσίαν προστασίαν καί μέγα έλεος.
Χαίροις ο ζωηφόρος Σταυρός, τής Εκκλησίας ο ωραίος παράδεισος τό ξύλον τής αφθαρσίας τό
εξανθήσαν ημίν αιωνίου δόξης τήν απόλαυσιν, δι' ού τών δαιμόνων αποδιώκονται φάλαγγες καί
τών Αγγέλων συνευφραίνονται τάγματα, καί συστήματα τών πιστών εορτάζουσιν, όπλον
ακαταγώνιστον κραταίωμα άρρηκτον τών Βασιλέων τό νίκος τών Ιερέων τό καύχημα, Χριστού νύν τά πάθη καί ημίν δίδου προφθάσαι, καί τήν Ανάστασιν.
Χαίροις ο ζωηφόρος Σταυρός, τής ευσεβείας τό αήττητον τρόπαιον η θύρα τού Παραδείσου ο τών πιστών στηριγμός τό τής Εκκλησίας περιτείχισμα, δι' ού εξηφάνισται, η αρά καί κατήργηται καί κατεπόθη τού θανάτου η δύναμις καί υψώθημεν από γής πρός ουράνια, όπλον ακαταμάχητον δαιμόνων αντίπαλε δόξα Μαρτύρων Οσίων ώς αληθώς εγκαλλώπισμα λιμήν σωτηρίας ο δωρούμενος τώ Κόσμω τό μέγα έλεος.
Δεύρο τών Πρωτοπλάστων δυάς η τής χορείας εκπεσούσα τής άνωθεν τώ φθόνω τού
βροτοκτόνου διά πικράς ηδονής τής τού ξύλου πάλαι απογεύσεως, ιδού τό πανσέβαστον όντως
Ξύλον προσέρχεται ώ προσδραμόντες, εν χαρά περιπτύξασθε καί βοήσατε, πρός αυτό μετά
πίστεως, Σύ ημών η αντίληψις Σταυρέ πανσεβάσμιε ού τού καρπού μετασχόντες τής αφθαρσίας
ετύχομεν Εδέμ τήν προτέραν κομισάμενοι βεβαίαν καί μέγα έλεος.Δεν υπάρχουν σχόλια: