Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

Ἡ Ἁγία Μάρτυς Ὡραιοζήλη (26/7), κατήγετο ἀπό ἑλληνικήν εἰδωλολατρικήν οἰκογένειαν.


ΩΡΑΙΟΥ ΖΗΛΟΣ!

Ἡ Ἁγία Μάρτυς Ὡραιοζήλη (26/7), κατήγετο ἀπό ἑλληνικήν εἰδωλολατρικήν οἰκογένειαν. Έζησε κατά τον 1ον αιώνα κι όπως αναφέρει ο Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης εις το συναξάρι της: "εσαγηνεύθη διά των λογικών δικτύων" του Aγίου Aνδρέου του Πρωτοκλήτου κι έτσι διεσώθη από την πνευματική και ψυχικήν απώλεια του βορβόρου της ειδωλολατρίας. Μετά την βάπτιση και τον φωτισμό της από το Άγιον Πνεύμα, εγκαταστάθηκε σε κάποιον μικρό ναόν, ο οποίος ετιμάτο στον Αρχάγγελο Μιχαήλ κι εκεί στην απομόνωση και μέσω διαφόρων ταλαιπωριών, ήρξατο τον αγώνα για τον καθαρισμό της από τα ανθρώπινα πάθη. Η αγαθή ψυχή της Ωραιοζήλης, η οποίαν ως εύφορος αγρός είχε δεχθεί την σπορά των λόγων του Αποστόλου Ανδρέου, έδωσε γρήγορα πνευματικούς καρπούς και σε συνδυασμό με την σπουδαία μόρφωσή της, την έκανε ικανή να κατανοήση τα σπουδαία ευαγγελικά μηνύματα και να αρχίση να τα μεταδίδη με την διδασκαλία της και σε άλλους οι οποίοι ευρίσκοντο σε πλάνη.  
Η αμνάς του Θεού αποτελούσε η ἰδία φωτεινό παράδειγμα δια του εναρέτου βίου της κι έτσι μετά  από λίγο καιρό η καλή φήμη της προσήλκυσε άλλες δυο παρθένους, οι οποίες εγκαταβίωσαν κοντά της καί αφιερώθηκαν εις τον Χριστόν. Το μικρό αυτό ποίμνιον, εδόξαζε το όνομα του Θεού με τις προσευχές, τη νηστεία, τις αγρυπνίες και τις διάφορες κακοπάθειες του σώματος. Δυστυχώς ο μισόκαλος διάβολος, εφθόνησε την πνευματική πρόοδό τους κι έτσι μέσω του βασιλέως Δομιτιανοῦ (81-96), η Ωραιοζήλη χωρίσθηκε από τις πνευματικές αδελφές της καί οδηγήθηκε ενώπιόν του. Ο κακόβουλος αὐτοκράτωρ ήλεγξε την Αγίαν κόρη δια την μεταστροφή της από την πατρική θρησκείαν εις τον Χριστιανισμό, λεγοντάς της ότι πίστευσε σε θνητόν άνθρωπον, ο οποίος επεκαλεῖτο ότι ήτο θεός κι εγκατέλειψε τα... σεπτά είδωλα της δικής τους πίστεως! Τότε η καθαρά περιστερά του Κυρίου, με φωτισμένο λόγον, απήντησεν εις τον ειδωλολάτρη μονάρχην, ὅτι ο  εσταυρωμένος Χριστός, Τόν Ὁποῖον κηρύττει, αναστήθηκε Ὤν ὁ προαιώνιος Θεός και με την κατάβασή του στον Άδη συνανέστησεν, ως αρχηγός της ζωής καί τοῦ θανάτου, τους νεκρούς, χαρίζοντάς τους την αιώνιον ζωή. Με παρρησία συνέχισε και του δήλωσε πώς ό,τι και να έκανε, δεν θα μπορούσε να της μεταβάλη την πίστη στην Αγάπη του Χριστού, ο Ὁποῖος την εδημιούργησε και φρόντισε για την σωτηρία της ψυχής της! Ο ασεβής ἄρχων, ακούγοντας τα λόγια αυτά οργίσθηκε σφόδρα και διέταξε να μαστιγώσουν την Μάρτυρα επί ώρες, ενώ εκείνος την παρατηρούσεν ἐπιμόνως, προκειμένου να δῇ την μεταστροφή της εις την πίστη των αναισθήτων ειδώλων. Όλοι οι παρευρισκόμενοι έμειναν εκστατικοί μπροστά στην γενναιότητα της Ωραιοζήλης, η οποία εφέρετο ωσάν να έδερναν κάποιον άλλον κι όχι εκείνην!.. Ο διώκτης βασιλεύς, καθώς εκοίταζε με απάθεια το φρικτό βασανιστήριο της μακαρίας γυναικός, εξαίφνης απώλεσε την όρασή του καί περιεφέρετο ανάμεσα στους παρευρισκομένους... Τότε, η φιλεύσπλαχνος Μάρτυς τον επληροφόρησε πως μόνον αν έχριε τους οφθαλμούς του με το αίμα το οποίον θα χυνόταν από την  αποτμηθησομένη κεφαλή της, θα ιάτο από την τύφλωσή του!.. Εκείνος, χωρίς ενδοιασμό διέταξε την θανάτωσή της δι αποκεφαλισμού καί αμέσως χρίσας τους οφθαλμούς του με το μαρτυρικόν αίμα της, έλαβε και πάλι το φως του! Ο αχάριστος βασιλεύς, παρά την ευεργεσία που δέχθηκε, διέταξε να ανάψουν μεγάλη φωτιά και να κάψουν το τίμιο λείψανο της Μάρτυρος...  
Ο Θεός την εδόξασε με πολλά θαύματα τα οποία επιτελέσθηκαν εις το όνομά της και θεωρείται προστάτις του θηλασμού.
 
 
Απολυτίκιον.
Ήχος γ’. Θείας πίστεως... 
Μέγα κλέισμα ομολογίας, τέκνον ένθεον του Πρωτοκλήτου, της ασκήσεως άριστον πρότυπον και των Μαρτύρων κλεινόν ακροθίνιον, Ωραιοζήλην εν ύμνοις τιμήσωμεν· Μῆτερ πάνσεμνε, Χριστόν τον Θεόν ικέτευε, δωρήσασθαι ημῖν το μέγα έλεος.
 
Κοντάκιον.
Ήχος β’. Τα άνω ζητών... 
Χριστόν τον Θεόν ηγάπησας, χριστόνυμφε, Ανδρέου κλεινού, πεισθείσα τω κηρύγματι, εν χαρά εκήρυξας, θεοδώρητον πίστιν τοις έθνεσιν, τη ομολογία δε Χριστού, εστέφθης ως Μάρτυς, εν τη άνω Σιών.
 
M α ν ώ λ η ς  M ε λ ι ν ό ς
Θεολόγος Συγγραφεύς
Διευθυντής τῆς Bιβλιοθήκης
τῆς ῾Iερᾶς Συνόδου 
τῆς ᾿Eκκλησίας τῆς ῾Eλλάδος
e-mail: ManolisMelinos@gmail.com 
http//: www.manolismelinos.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: