Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Ή Θεία Λειτουργία μας εισάγει από τώρα στην παραδείσια δοξολογία του Θεού


Στην Θεία Λειτουργία λέγεται και ψάλλετε: «Πάσαν νυν βιοτικήν αποθώμεθα μέριμναν, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοί». Γιατί λέμε αυτό το πράγμα; Γιατί ό ρόλος μας στη θεία λειτουργία είναι να εικονίσουμε τα χερουβείμ, να κάνουμε εδώ στη γη αυτό πού γίνεται στον ουρανό. Ή θεία λειτουργία είναι ή βασιλεία του Θεού εδώ στη γη. Εμείς στην Κυριακή Προσευχή, στον «Πάτερ ημών», ζητάμε (παρότι πολλές φορές δεν το ζητάμε συνειδητά, αλλά λέμε τυπικά τα λόγια της προσευχής) από το Θεό να έλθει ή βασιλεία Του: «αγιασθήτω το όνομα σον, ελθέτω ή βασιλεία σον, ως εν ουρανώ και επί της γης». Αυτά τα τρία αιτήματα εκπληρώνονται μέσα στις ιερές ακολουθίες και μάλιστα στη θεία λειτουργία. Τί ζητάμε τελικά; «Αγιασθήτω το όνομά σου», δηλαδή να δοξαστεί το όνομα τού Θεού, να τον αναγνωρίσουμε ως άγιο και εμείς και οι άλλοι.


Οι ιερές ακολουθίες έχουν τέτοια δομή, ώστε οδηγούν το νου σ' αυτή τη δοξολογία του Θεού. Για παράδειγμα, λέμε: «Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι» μετά την ανάγνωση του ιερού ευαγγελίου. Επίσης, πριν την ανάγνωση του εωθινού ιερού ευαγγελίου γίνεται μία δοξολογία του Θεού, όταν λέμε στην εκφώνηση: «Ότι άγιος ει ό Θεός ημών, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Άγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων». Προτρεπόμαστε, ζητείται ή προσοχή μας, στον να εκφράσουμε τη δοξολογία προς το Θεό. Όταν ομολογούμε ότι στον Θεό ανήκει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνηση, είναι κατάλληλη στιγμή να σκεφτούμε πόση δοξολογία του προσφέρουμε εμείς οι ίδιοι.

Οι ιερές ακολουθίες μάς δίνουν την ευκαιρία να προσανατολίσουμε τις ψυχές μας προς το Θεό, μάς κάνουν να Τον προσέξουμε, να συνειδητοποιήσουμε την παρουσία Του. Οι ιερές ακολουθίες μάς δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο για το Θεό ή να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο ενώπιον του Θεού. Βγάζουν το Θεό από τη θέση της κοινής σκέψης και Τον φέρνουν στην ιδιαίτερη σκέψη του πιστού χριστιανού.

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΠΑΡΑΙΑΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: