Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή 19 Ιουνίου 2011

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ΕΒΡ ΙΑ 33- ΙΒ 2). ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.Μετάφραση τής Αποστολικής περικοπής

Αδελφοί, οι Άγιοι Πάντες με την πίστην ανέτρεψαν βασίλεια, έκαναν έργα δικαιοσύνη, πέτυχαν την πραγματοποίηση υποσχέσεων του Θεού, έφραξαν στόματα λεόντων, έσβησαν την δύναμιν φωτιάς, διέφυγαν την σφαγήν, έγιναν από αδύνατοι δυνατοί, έγιναν ισχυροί σε καιρόν πολέμου, έτρεψαν εις φυγήν παρατάξεις των εχθρών. Γυναίκες έλαβαν τούς νεκρούς των δια αναστάσεων, άλλοι δε βασανίσθησαν και δεν δέχθησαν να αφεθούν ελεύθεροι, δια να επιτύχουν μίαν άλλην καλυτέραν άνάστασιν. Άλλοι δοκιμάσθησαν με εμπαιγμούς και μαστίγωσιν, ακόμη δε και με δεσμά και φυλακή. Λιθοβολήθηκαν, πριονίσθηκαν, υπέστησαν πολλάς δοκιμασίας, θανατώθηκαν με μάχαιρα, περιπλανώντο φορούντες δέρματα προβάτων και δέρματα αιγών, υστερούντο, υπέφεραν θλίψεις και κακουχίας, (άνθρωποι διά των οποίου δεν ήτο άξιον ό κόσμος), επλανώντο σε ερήμους και σε βουνά, σε σπήλαια και σε τρύπες την γήν. Όλοι αυτοί, αν και είχαν καλήν μαρτυρίαν διά την πίστιν τους , δεν έλαβαν ότι είχε ύποσχεθή ό Θεός, διότι είχε ό Θεός προβλέψει κάτι καλύτερον αναφορικών μ' εμάς διά να μη φθάσουν εκείνοι είς την τελειότητα χωρίς εμάς. Επομένων, αφού έχομεν γύρω μας ένα τόσο μεγάλο σύννεφο από μάρτυρας, αν άποτινάξωμεν κάθε βάρος και την αμαρτία, ή οποία εύκολα μάς εμπλέκει, και ας τρέχωμεν με υπομονή το αγώνισμα του δρόμου πού είναι εμπρός μας, με τούς οφθαλμούς μας προσηλωμένου πριν τον αρχηγό και τελειωτήν την πίστεώς μας, τον Ίησούν.

(Εκείνοι μεταφράσεως τής Καινή; Διαθήκης των αειμνήστων καθηγ. Β. Βέλλα, Αρχιμ. Εύ. Άνιωνιάδου, Αμαρτία. Αλιβιζάτου, Γερ. Κονιδάρη, Έκδ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ! ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: