Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

«Σχολιασμός πάνω στην Αποκάλυψη». OI EΠΤΑ ΒΡΟΝΤΕΣ.


10:3-4 «Και έκραξε φωνή μεγάλη ώσπερ λέων μυκάται Και οτε έκραξεν, ελάλησαν αί επτά βρονταί τάς εαυτών φωνάς. Και οτε ελάλησαν αί επτά βρονταί, έμελλον γράφειν καί ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού λέγον σαν σφράγισον ά ελάλησαν αί επτά βρονταί, και μη αυτά γράψης».

Ό Αγ. Ανδρέας υποθέτει ότι αυτές οι επτά βροντές είναι είτε «οι επτά φωνές ενός βροντοφωνάζοντας αγγέλου ή οι φωνές επτά άλλων αγγέλων οι όποιοι αναγγέλλουν τα σχετικά με το μέλλον. Αυτό πού λένε είναι άγνωστο προς το παρόν θα αποκαλυφθεί όμως αργότερα μέσω των εμπειριών μας και της ροής των γεγονότων... Ή τελική γνώση και ερμηνεία του τί ακριβώς κηρύττουν ανήκει στους έσχατους καιρούς» (Αγ. Ανδρέας, κεφ. 28).

Κάποιοι υποθέτουν ότι πρόκειται για επτά περιόδους στην ιστορία τής ανθρωπότητας:

1) Τον θρίαμβο του Χριστιανισμού εναντίον τής ειδωλολατρίας

2) τη μεγάλη εγκατάσταση κατά τόπους των λαών και την πτώση τής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, στην θέση της όποιας ξεπηδούν νέα χριστιανικά κράτη

3) την εμφάνιση του Ισλάμ και την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

4) την εποχή των σταυροφοριών

5) την ηθική πτώση στο Βυζάντιο (ήδη ευρισκόμενο υπό το Ισλάμ) και την παλαιά Ρώμη όπου το πνεύμα του παπισμού κυριάρχησε και κατά συνέπεια υπήρξε αποστασία από την Εκκλησία (περίοδος της Μεταρρύθμισης)

6) την επανάσταση και την εξάπλωση παντού της κοινωνικής αναρχίας μέσα από την όποια ό υιός της κολάσεως, ό Αντίχριστος, πρόκειται να έρθει

7) την αποκατάσταση της Ρωμαϊκής δηλ. της παγκόσμιας αυτοκρατορίας με επικεφαλής των Αντίχριστο και το τέλος του κόσμου. Καθώς όλα αυτά τα γεγονότα θα αποκαλύπτονταν στην πορεία του χρόνου, δεν ήταν απαραίτητο να απεικονιστούν εκ των προτέρων.

ΒΙΒΛ. Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ. ΑΡΧ. ΑΒΕΡΚΙΟΣ ΤΟΣΕΒ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: