Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ


Ω Χριστέ, είπες εις τους φίλους (και μαθητάς) Σου: Εγώ σας λέγω, ότι άλλου είδους ποτόν, ακατάληπτον εις την ανθρώπινη διάνοια, θα πιω εις την Βασιλείαν μου (το ποτόν της θείας ευφροσύνης)· και θα είμαι εκεί μαζί με σας ως Θεός εν μέσω Θεών, (Θεός εγώ κατά φύσιν, θεοί και σεις κατά χάριν θα γίνουν δε αυτά,) επειδή ο Πατήρ απέστειλε προσωπικώς εμέ, τον μονογενή Υιόν Του, εις τον κόσμον, ίνα θυσιασθώ δια την εξιλέωσιν των αμαρτιών των ανθρώπων.


Οι απόστολοι, συνδεδεμένοι με τον σύνδεσμον της (προς τον θεόν και προς αλλήλους) αγάπης και αφιερωθέντες ολοκληρωτικώς εις τον Κυρίαρχον των όλων Χριστόν, εκαθαρίζοντο (υπ Αυτού κατά τον Μυστικόν Δείπνον) εις τους πόδας των τους ωραίους, (ήσαν δε ωραίοι δια τους κόπους των υπέρ της εξαπλώσεως της διδασκαλίας του Χριστού) και εκήρυττον προς πάντας το χαρμόσυνο άγγελμα της ειρήνης (δηλαδή τον Χριστόν).


Ή Σοφία του Θεού, ή οποία συγκρατεί το μετέωρον ύδωρ, πού ευρίσκεται επάνω εις τα ανώτερα στρώματα της ατμοσφαίρας, και με τους χαλινούς της (δηλαδή με τους φυσικούς νόμους τους οποίους έθεσε,) περιορίζει τα ύδατα τα υποκάτω της γης (και δεν αφήνει αυτά να εξέλθουν και να πνίξουν την γήν), και εμποδίζει επίσης τα ύδατα της θαλάσσης (να υπερβούν την άμμον και να πλημμυρίσουν την γην). Αυτή λοιπόν ή Σοφία, πού είναι ο Υιός του Θεού, (έγινε άνθρωπος και) ρίπτει ύδωρ εις την λεκάνη, πλύνει δε τους πόδας των δούλων ο Κυρίαρχος των όλων!


Ό Δεσπότης Χριστός δίδει εις τους μαθητάς Του υπόδειγμα ταπεινώσεως· διότι Αυτός, πού ενδύει τον ουρανόν με νεφέλας, (εκδύεται τα εξωτερικά ιμάτιά Του και) ζώνεται εις την μέσην Του περίζωμα («ποδιάν») και γονατίζει, δια να πλύνη τους πόδας των δούλων, Εκείνος, εις την χείρα του Οποίου ευρίσκεται ή ζωή πάντων των όντων!

Δεν υπάρχουν σχόλια: