Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010

ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΣΠΕΡΑΣ.


Αδελφοί, ας αγαπήσωμεν τον Νυμφίον Χριστόν και τάς λαμπάδας των ψυχών μας ας ετοιμάσωμεν (προς προϋπάντησίν Του θα ετοιμάσωμεν δε τάς λαμπάδας μας) με το να ακτινοβολώμεν από την λάμψιν των αρετών και της ορθής πίστεων (αυτό ας γίνη,) δια να είμεθα έτοιμοι, όπως αι πέντε φρόνιμοι παρθένοι της παραβολής του Κυρίου, να εισέλθωμεν μαζί με Αυτόν εις τους γάμους τους πνευματικούς (της αιωνίου ενώσεως μας μετά του Κυρίου). Διότι ο Νυμφίος, ως θεός πού είναι, θα προσφέρη σε όλους (τους ευσεβείς και ενάρετους) τον αμάραντο στέφανο (την δόξαν της ουρανίου Βασιλείας).

Σωτήρ μου, επειδή οι Ιερείς και Γραμματείς των Εβραίων, από φθόνο προς Σε, συνεκάλεσαν, με τρόπον που προκαλεί τρόμον, Συμβούλιον παράνομον εναντίον Σου, έγιναν αφορμή ώστε ο Ιούδας να παρακινηθή να Σε προδώση. Δια τούτο εκείνος, χωρίς καμμίαν εντροπήν, έξήρχετο και ωμίλει εναντίον Σου εις τους ήγέτας του άσεβους (Εβραϊκού) λαού. Τι μου προσφέρετε, έλεγε, δια να σας παραδώσω εγώ αυτόν εις τάς χείρας σας; Κύριε, λύτρωσε τάς ψυχάς μας από την καταδίκη πού υπέστη ο προδότης Ιούδας.


Δεν υπάρχουν σχόλια: