Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 29 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΕΡΓΑΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ. 10


Η ΑΓΙΑ ΤΡΥΦΩΣΑ

«Άσπάσασθε... καί Τρυφώσαν τάς κοπιώσας έν Κυρίω» (Ρωμ. ιστ, 12)

Αλλη συνεργάτρια του άπ. Παύλου η Τρυφώσα. Πιθα­νόν άδελφή της Τρύφαινας. Ρωμαία κι αύτή. Καί στήν ίδια Εκκλησία κοπίαζε γιά τή δόξα του Κυρίου. Στήν Εκκλησία της Ρώμης.

Στήν ύπηρεσία τοϋ Κυρίου πρόσφερε καί ή Τρυφώσα τις δυνάμεις της. Στή διακονία του Κυρίου δαπανούσε καί εκδαπανούσε κι αύτή τή ζωή της. Μιά λαμπάδα ήταν ή ζωή της. Καί όπως ή λαμπάδα, έτσι κι αύτή, φώτιζε καί έλιωνε στήν ιεραποστολική διακονία.

Φώτιζε μέ τή ζωή της. Αύτή ήταν ή πρώτη της προ­σφορά. Ή φωτεινή ζωή της. Ή ύποδειγματική πολιτεία της. Ή Τρυφώσα άγαπούσε τό Χριστό. Ήταν κι αύτή μιά μυροφόρα ψυχή, όπως εκείνες οί σεμνές Μυροφόρες, γιά τις όποιες διαβάζουμε στά Εύαγγέλια. Πάντα θά ύπάρχουν μυροφόρες ψυχές στήν Εκκλησία μας. Ψυχές πού, μέ τήν ήθική τους άκεραιότητα, θά διδάσκουν κι άλλες ψυχές, γιά νά άκολουθούν όλες μαζί τά ωραία καί άνεξίτηλα ϊχνη των Μυροφόρων γυναικών των Εύαγγελίων.

Ή Τρυφώσα, μέ τή φωτεινή, ενάρετη ζωή της, δέν δί­δασκε μόνο τις χριστιανές γυναίκες στά πρώτα βήματα της χριστιανικής τους ζωής, άλλά καί προβλημάτιζε τίς Ρωμαίες, είδωλολάτρισσες γυναίκες. Γιατί τό άριστο ήθος πάντα προβληματίζει τόν όποιο άδιάφορο θρη­σκευτικά άνθρωπο, κι αύτόν τόν ειδωλολάτρη άπιστο καί άθεο, καί τόν κάνει νά άναθεωρεί τή ζωή του. Ή άγια ζωή των χριστιανών είναι τό πιό πειστικό κήρυγμα, τό όποιο ελκύει όλο καί περισσότερες ψυχές στή χριστιανική άλήθεια καί πίστη. Κοντά στό Χριστό. Καί ή Τρυφώσα είχε αύτή τή δυνατότητα. Είχε αύτή τή ζωή. Είχε τή φωτεινή, τήν ένάρετη, τήν άγία ζωή.

Φώτιζε μέ τή διακονία της. Στά πρώτα, ιδιαίτερα, χρό­νια τής χριστιανικής Εκκλησίας, όλοι πρόσφεραν τή δια­κονία τους. Αλλη διακονία ό ένας, άλλη διακονία ό άλλος. Αλλη διακονία οί χριστιανοί άνδρες, άλλη διακο­νία οί χριστιανές γυναίκες. Σύνθημα όλων τών πιστών ήταν πάντα, ό καθένας νά φέρει κοντά στό Χριστό καί μιά ψυχή. Ό μοναδικός στίχος πού άναφέρεται στίς δυό χριστιανές, συνεργάτριες τοΰ άπ. Παύλου, Τρύφαινα καί Τρυφώσα, δέν άναφέρει τή συγκεκριμένη διακονία τους. Ωστόσο όμως δέν είναι δύσκολο νά έντοπίσουμε αύτή τή διακονία.

Ή Τρυφώσα, όπως καί ή Τρύφαινα, έργαζόταν στόν το­μέα τών κατηχουμένων γυναικών. Έδώ ιδιαίτερα κοπίαζε ή Τρυφώσα. Στήν κατήχηση τών γυναικών, ώσπου νά βα­πτισθούν. Ήταν μιά κατηχήτρια, όπως ονομάζουμε σήμε­ρα τή χριστιανή νέα, πού διδάσκει τό λόγο τού Θεού σέ μαθήτριες τού Σχολείου. Ήταν μιά ιεραπόστολος, όπως ονομαζόταν τότε. Νά γιατί φέρεται σάν συνεργάτρια τού άπ. Παύλου. Καί ήταν μιά καλή, πιστή καί άφοσιωμένη συ­νεργάτρια ως τό τέλος της ζωής της.

Νέες,

Ή Τρυφώσα σηματοδοτεί καί τή δική σας πορεία σάν χριστιανές. Νά φωτίζετε καί σεις, στήν πορεία σας, μέ μιά ζωή φωτεινή, άγία καί νά προσφέρετε καί σεις τή διακονία σας πρός δόξαν τού Κυρίου, όπως ή Τρυφώσα.

Άπολυτίκιον της Αγίας Ήχος α Τόν τάφον σου Σωτήρ.

Δυάδα τήν σεπτήν, Γυναικών μακαρίων, Τρυφώσαν τήν σεμνήν, καί τήν Τρύφαιναν αμα- σπουδαίως κοπιώσι γάρ ώς ό Παύλος παρίστησι, τω κηρύγμα του, Ευαγγελίου τού θείου, μακαρίσωμεν, ώς άληθείς θεραπαίνας, Χρίστου του Πανιάνακτος.


Κοντάκιον ηχος β Τά άνω ζητών.


Σεμνών Γυναικών δυάδα τήν ύπέρτιμον, συμφώνως πι­στοί, τιμήσωμεν κραυγάζοντες Τρύφαινα παμμακάριστε, καί Τρυφώσα του Παύλου συνόμιλοι, τόν Βασιλέα της δόξης Χριστόν, αεί δυσωπείτε υπέρ πάντων ημών.

Μεγαλυνάριον

Ύμνοις ξυνωρίδα τήν ιεράν, Τρύφαιναν τήν θείαν, καί Τρυφώσαν τήν θαυμαστήν, ώς Ευαγγελίου εργάτιδας αγίας, τών εύσεβών χορείαι υμνολογήσωμεν.


ΑΡΧΙΜ. ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: