Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Από το βιβλίο: Αποστολική Σαγήνη. ερωταποκρίσεις σελ. 217᾽Ερώτησις στ.
Διατί ὁ θάνατος εἶναι διαφορετικὸς
εἰς τοὺς Ἀνθρώπους; καὶ ὁ μὲν ἀποθνήσκει μὲ φυσικὸν θάνατον, ὁ δὲ μὲ πνιγμόν, ὁ δὲ μὲ σκοτωμόν, καὶ ἄλλος μὲ ἄλλον φοβερὸν καὶ ἐλεεινὸν τρόπον, καθὼς βλέπομεν καθ᾿ ἑκάστην;

᾿Απόκρισις.
Τὰ κρίματα τοῦ Θεοῦ ἄβυσσος, καὶ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὰ ἐννοήσῃ νοῦς οὔτε ᾿Αγγελικός, πολλῷ μᾶλλον ᾿Ανθρώπινος. ὅθεν οἱ διάφοροι θάνατοι, ὁποῦ εἰς τοὺς ἀνθρώπους ἀκολουθοῦν, γίνονται κατὰ τὰ ἄπειρα κρίματα, καὶ ἀκατάληπτα τοῦ Θεοῦ μυστήρια, ἡμῖν δὲ πάντῃ ταῦτα κρύφιά τε καὶ ἄδηλα.

Από το βιβλίο: Αποστολική Σαγήνη
ερωταποκρίσεις σελ. 217


Δεν υπάρχουν σχόλια: