Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 29 Απριλίου 2010

ΣΤΟΝ ΜΑΡΩΝΑ Περί γαστριμαργίας·ότι είναι ή μητέρα των αλόγων παθών και ότι πρέπει να παιδαγωγούμε το σώμα με νηστείες και ύπνο πάνω στο έδαφος.

Προσπαθώ να βρω πολλούς τρόπους νουθεσίας, με τους οποίους όχι μόνον θέλω, αλλά και προσεύχομαι να συνέλθεις από τη μέθη. Πες μου λοιπόν, πες μου, αγαπητέ, στο όνομα της αλήθειας του Θεού·

Δεν ήταν ή γαστριμαργία εκείνη πού έδιωξε τους πρώτους ανθρώπους από τον παράδεισο της απόλαυ­σης; - ΓΕΝ-3,17 -

Δεν ήταν ο κόρος εκείνος που γύμνωσε τον Ήσαύ από τα πρωτοτόκια και την ελευθερία του;- ΓΕΝ- 25,27-34-

Δεν ήταν ή περιττή βρώση των βοδιών και των προβάτων που εξοστράκισε τον Σαούλ από τη βασιλεία και από την ίδια τη ζωή; -Α ΒΑΣ. 15,9-

Δεν ήταν ή επιθυμία των κρεάτων και των βραστών πού εξολόθρευσε με χιλιάδες βάσανα και πειρασμούς τους Ισραηλίτες στην έρημο;

Δεν ήταν ή λυσ­σώδης γαστέρα, ή αρπαγή κρεάτων, ή κραιπάλη και ή μανία για γυναίκες, που στέρησαν από τον Όφνι και τον Φινεες την ιεροσύνη, την κιβωτό, τη δύναμη, τη δόξα και την τιμή των φυ­λών και τους παρέδωσαν στους εχθρούς και τα ξίφη τους; (Α ΒΑΣ 3,12-21 –4,1-11)

Δεν ήταν ή κρεοφαγία, πού κατέστησε και τους ιερείς της αισχύνης άξιους θανάτου την εποχή του 'Ηλία; (-Γ ΒΑΣ 18, 12-40-)

Δεν ήταν ή όρεξη της κοι­λιάς και ή επιθυμία των φαγητών πού παρέδωσε στο θάνατο τους λάτρεις του Βήλ, οι όποιοι αποκαλύφθηκαν από τη στάχτη; (ΔΑΝ 1-22)

Δεν ήταν, από το άλλο μέρος, ή νηστεία και ή άρνηση της συζυ­γικής σχέσης πού διέσωσαν τον Νώε και τους δικούς του από την τρικυμία της παράξενης εκείνης θάλασσας, αφού έτρωγαν μόνον σπόρους και δεν έρχονταν σε σαρκική επαφή με τις συζύ­γους τους; Γιατί άκουσε τι πρόσταξε ή Γραφή στον Νώε· «Μπες στην κιβωτό εσύ και οι υιοί σου και ή γυναίκα σου και οι γυναί­κες των υιών σου» (ΓΕΝ 7,1).

Χωρισθείτε, λέγει, και μείνετε οι άνδρες μό­νοι σας και οι γυναίκες μόνες σας. Ή πορνεία και ή ασέλγεια σωφρονίζονται με τη βροχή πού πρόκειται να πέσει, εσείς όμως να μη αγγίξετε ούτε το αμόλυντο και νόμιμο συζυγικό κρεβάτι. ότι αυτό ήθελε να δηλώσει, φαίνεται από όσα λέγει όταν έ­βγαιναν από την κιβωτό «Βγές από την κιβωτό εσύ και ή γυναί­κα σου και οι υιοί σου και οι γυναίκες των υιών σου».(ΓΕΝ 8,16) Έχει εξα­λειφθεί ή αμαρτωλή γενιά.

Εσείς είστε πάλι μόνοι σας και αναλάβετε πάλι να αυξήσετε το ευσεβές γένος.(ΓΕΝ 8,17) Δεν ήταν ή νηστεία εκείνη πού έδωσε ζωή στους Νινευίτες, για τους οποίους ληφθεί απόφαση θανάτου σε σύντομο χρόνο; ( ΙΩΝΑ 3,4-10).

Δεν ήταν ή νη­στεία που ανέδειξε τον θαυμαοτό Δανιήλ και τους όμόφρονές του ανώτερους από τον τύραννο και τη σφοδρότητα της φωτι­άς; (ΔΑΝ. 3,24-33).

Δεν ήταν ή νηστεία και ή σεμνή ζωή που κατέστησε τον Ι­ωάννη Βαπτιστή του σαρκωθέντος Θεού, αφού απέκτησε αγνό­τητα άξια τόσο μεγάλης μυσταγωγίας;( ΜΑΤΘ 3,1-17).

Δεν ήταν ή νηστεία, ή γύμνια, ο ύπνος πάνω στο έδαφος και ή ταλαιπωρία του σώμα­τος, πού κατέστησαν τον Παύλο ικανό να ακούσει με τα ίδια του τα αυτιά ανέκφραστους λόγους στον παράδεισο; ( β κορ. 12,1-6).

Για ποιο λόγο λοιπόν, αφήνοντας τη μίμηση αυτών, αγαπάς με τρόπο κακό­βουλο τα χειρότερα από αυτά; Αν λοιπόν δεν είσαι τελείως εκτός εαυτού και δεν ξέχασες τον Θεό, επίστρεψε στη φύση σου που διαθέτει όλα όσα υπηρετούν τον Θεό, και μάθε ποιος είναι εκείνος που σε δημιούργησε και σε εξαγόρασε με αντίτιμο το αίμα του, και μη γίνεσαι δούλος της σάρκας, καθιστώντας αντί­δικο σου τον Σωτήρα και ευεργέτη κριτή.

ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ .

Για το ίδιο θέμα.

Αν, όπως είπες, δεν νικήθηκες από τη γαστέρα, επειδή σε εμποδίζουν γι` αυτό τα γηρατειά, τότε από που ήρθαν σε σένα αυτά που ανήκουν σε νεώτερους και καθιστούν μανιώδεις τις επιθυμίες της γαστέρας; Γιατί το να συγκρατεί κα­νείς πλήρως τη γαστέρα, σημαίνει ότι συγκρατεί τα πάθη.

ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: