Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΗ Α' ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΜΗΝΟΣ Mνήμη τού Αγίου Αποστόλου Ανανίου, ενός τών Εβδομήκοντα, καί τού Οσίου Πατρός ημών Ρωμανού τού Μελωδού.

Τό σκεύος τής εκλογής, τό μέγα δοχείον τού Πνεύματος, Παύλον τόν Απόστολον εφώτισας Απόστολε, θεόθεv κατ' αποκάλυψιν χρηματισθείς, ως αυτόπτης τού Λόγου, καί μύστης τών θαυμάτωv αυτού, Απόστολος δέ πρό τών μαθητών, καί πιστός οικονόμος τής νέας Διαθήκης. Διό αυτόv μιμούμενος, τόν διδάσκαλοv Χριστόv, τό οικείοv αίμα εξέχεας, μαρτυρικώ πάθει ομολογητής γεvόμενος, Ανανία Ιεράρχα Χριστού, καί τόv δρόμον τελέσας, τήν πίστιν τε άσυλοv τηρήσας, σύv τοίς άνω λειτουργοίς εv υψίστοις αυλιζομεvος, πρέσβευε σωθήναι τάς ψυχάς ήμών.


Απόστολε Άγιε Ανανία, πρέσβευε τώ ελεήμονι Θεώ ίνα πταισμάτων άφεσιν, παράσχη ταίς ψυχάς ημών.


Φωτολαμπείς λαμπηδόνας εξ ουρανού, ημίν εξαπόστειλοv, ταίς πρεσβείαις σου σοφέ, Ρωμανέ θεσπέσιε, τηv σήν, ευφημήσαι ιεράν μνήμην εv άσμασιν.


Από νεότητος όλον σύ τώ Χριστώ, σαυτόν παραθέμεvος, ηκολούθησας αυτώ, φεγγοβόλοις λάμψεσι τόν νούv, ουρανόθεv, Ρωμανέ Καταστραπτόμενος.


Ωραϊσμέvος τώ καλλει τού παντουργού, καί Αγίου Πνεύματος, ως αστήρ φωτολαμπής, αρετών φαιδρότητι σοφέ, ανεδείχθης Ρωμανέ, κόσμου τοίς πέρασιν.Ο Όσιος Ιωάννης ο Κουκουζέλης ο ηδύμολπος, ό εν τοίς ορίοις τής εν τώ Άθω μεγίστης Λαύρας ασκήσας, εν ειρήνη τελειούται.Δεν υπάρχουν σχόλια: