Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη 22 Μαΐου 2024

Ὁ λαὸς ἵσταται διὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Συναξαρίου.Συναξάριον τοῦ Μηναίου.Τῇ ΚΓʹ (23ῃ) τοῦ μηνὸς Μαΐου.Ει ο Θεός μεθ’ ημών τις καθ’ ημών; Όσιος Ευμένιος Σαριδάκης – άγιος Ευγένιος Ροντιόνωφ, ο στρατιώτη με τον πύρινο μανδύα

Ὁ λαὸς ἵσταται διὰ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ Συναξαρίου.
Συναξάριον τοῦ Μηναίου.
Τῇ ΚΓʹ (23ῃ) τοῦ μηνὸς Μαΐου, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Μιχαὴλ τοῦ ὁμολογητοῦ, ἐπισκόπου Συννάδων. (†821)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας μυροφόρου Μαρίας τοῦ Κλωπᾶ, ἐν εἰρήνῃ τελειωθείσης. (α´ αἰ.)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Μανήν, προφήτου καὶ διδασκάλου τῆς ἐν Ἀντιοχείᾳ ἐκκλησίας. (α´ αἰ.)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος μάρτυς Σαλωνᾶς ὁ Ῥωμαῖος ξίφει τελειοῦται.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ ἅγιος μάρτυς Σέλευκος, πριονισθείς, τελειοῦται.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Συνεσίου, ἐπισκόπου Καρπασίας τῆς Κύπρου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων ἱερομαρτύρων, Ἐπιτασίου (Epitacius), α´ ἐπισκόπου Τούδης (Tude, Tui) ἐν Γαλικίᾳ, καὶ Βασιλέως, β´ ἐπισκόπου Βράγας (Braga) ἐν Πορτογαλίᾳ. (~†60-95)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Εὐφηβίου (Euphebius), η´ ἐπισκόπου Νεαπόλεως ἐν Ἰταλίᾳ.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Δονατιανοῦ καὶ Ῥογατιανοῦ, τῶν αὐταδέλφων ἐν Νάντῃ (Nantes) τῆς Γαλλίας. (~†284-305)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Μερκουλιαλίου (Merculialis), ἐπισκόπου Φορλίου (Forlì) ἐν Ἰταλίᾳ, ζηλωτοῦ πολεμίου τῆς εἰδωλολατρείας καὶ τοῦ Ἀρειανισμοῦ. (†406)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Δεσιδερίου, ἐπισκόπου Ἀνδεματούννου (Andematunnum, Langres) ἐν Γαλατίᾳ. (†407)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Κουϊντιανοῦ, Λουκίου, Ἰουλιανοῦ, καὶ ἑτέρων δέκα ἐννέα (19), κατὰ τὸν διωγμὸν ὑπὸ τῶν ἀρειανῶν Βανδάλων ἐν βορείῳ Ἀφρικῇ τελειωθέντων. (†430)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Πατρικίου, ἐπισκόπου Βαϋοκάσσης (Augustodurum, Bajocassi, Bayeux) ἐν Νορμανδίᾳ. (†469)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων Εὐτυχίου καὶ Φλωρεντίου, ἡγουμένων μονῆς ἐν Βαλκαστορίᾳ (Valcastoria) πλησίον τῆς Νουρσίας ἐν Ἰταλίᾳ. (†540)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου Γοβάνου (Goban, Gobhnena), ἡγουμένου τῆς μονῆς Παλαιοῦ Λέϊλιν (Leighlin), εἶτα ἐν Τασκάφφιν (Tascaffin) τῆς Ἰρλανδίας ἀσκήσαντος. (†632)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου βασιλέως Δημητρίου, τοῦ διὰ τοῦ ἁγίου σχήματος μετονομασθέντος Δαμιανοῦ μοναχοῦ, καὶ ἐν τῇ μονῇ τῆς Γκαρέντζα Γεωργίας τελειωθέντος. (†1156)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσίας μητρὸς ἡμῶν Εὐφροσύνης, ἡγουμένης τῆς μονῆς Πολὸτσκ ἐν Ῥωσίᾳ. (†1173)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Σίμωνος, ἐπισκόπου Σουζδὰλ ἐν Ῥωσίᾳ. (ιβ´ αἰ.)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἀβραμίου, ἡγουμένου τῆς μονῆς τοῦ Σωτῆρος ἐν Γιαροσλὰβλ Ῥωσίας. (†1219)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἰωαννικίου α´, μητροπολίτου Πεκίου καὶ ἀρχιεπισκόπου Σερβίας. (†1279)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν Ἀντωνίου (†1336) καὶ Κυρίλλου (†1384), ἐπισκόπων Ῥοστώφ.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Παϊσίου, ἡγουμένου τῆς μονῆς παρὰ τὴν λίμνην Γκάλιτς ἐν Ῥωσίᾳ. (†1460)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν Ἀδριανοῦ καὶ Θεολήπτου (Bogolep), ἐν τῇ μονῇ Οὔγκλιτς ἀσκησάντων. (τέλη ιε´ αἰ.)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν Ἀντωνίου καὶ Ἰωαννικίου, ἐν τῇ μονῇ Ζαονικίεφ Βολογκτᾷ ἀσκησάντων. (τέλη ιϚ´ αἰ.)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ὁσιομάρτυρος Δανιήλ τοῦ Γκρεχοζαρούσκϊυ καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτυρησάντων. (1608)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων ἡμῶν, Δωροθέου ἐρημίτου τῆς Λαύρας Πσκόφ (†1622), καὶ Ἱλαρίωνος τῆς μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου πλησίον τοῦ Πολότσκ. (ιζ´- ιη´ αἰ.)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Ἀλεξάνδρου, ἐπισκόπου Περεϊασλὰβλ ἐν Ῥωσίᾳ. (ιζ´ αἰ.)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωακείμ, μοναχοῦ τῆς μονῆς Ἁγίου Νικολάου Σαρτόμα ἐν Ῥωσίᾳ. (ιζ´ αἰ.)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ὁ Ἅγιος Ἔνδοξος τοῦ Χριστοῦ Ὁμολογητὴς καὶ Νεομάρτυς Εὐγένιος Ροντιόνωφ ὁ στρατιώτης, ὑπὸ ἰσλαμιστῶν τὴν κεφαλὴν ἀποτμηθεὶς τελειοῦται, ἐν Bamut Τσετσενίας, εἰς ἡλικίαν 19 ἐτῶν, κατὰ τὸ ἔτος 1996 .
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἠμῶν Εὐμενίου τοῦ Νέου (Σαριδάκη) ἐν τῷ Νοσοκομείῳ Λοιμωδῶν Νόσων διαλάμψαντος ἐν Ἀθήναις (1999, τῇ Κυριακῇ τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, σύναξις πάντων τῶν Ἁγίων τῶν διαλαμψάντων ἐν Ῥοστώφ, Γιαροσλάβλ, Περεσλάβλ, Οὔγκλιτς καὶ Ποσεχὸνσκ Ῥωσίας.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς εὑρέσως τῶν λειψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Λεοντίου (†1073), ἐπισκόπου Ῥοστοβίας, τοῦ θαυματουργοῦ τοῦ Ῥώσσου. (1164)
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς καὶ μετακομιδῆς τῶν λειψάνων τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωακεὶμ τοῦ «Παπουλάκη» (†186), τοῦ ἐξ Ἰθάκης καταγομένου.
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἑορτάζομεν τὴν ἀνακομιδὴν τῶν ἱερῶν λειψάνων (2001) τῶν Ἁγίων νεοµαρτύρων Εὐδοκίας, Δαρείας, Μαρίας καὶ Δαρείας ἐν Πούζο – νυν Σουβόροβο Νίζνι Νόβγκοροντ (+5 Αυγούστου 1919)

Δεν υπάρχουν σχόλια: