Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

Ὁ Ἅγ. Αὐγουστίνος ἀναφέρει:Ὁ Ἅγ. Αὐγουστίνος ἀναφέρει: «Ὁ λόγος τοῦ
Θεοῦ ἔχει χαμηλή θύρα. Γιά νά εἰσέλθη κανείς μέσα
ἢ πρέπει νά εἶναι παιδί ἤ πρέπει να σκύψη ταπεινά
την κεφαλή»
• «Οἱ ἀρετές ἄνευ ταπεινοφροσύνης εἶναι λάμπο
ντα ἐλαττώματα»
• «Ὁ σταυρός τοῦ Χριστοῦ δέν ἦταν μόνο τό κρε-
βάτι ἑνός ἑτοιμοθανάτου, ἀλλά καί ἡ ἕδρα ἑνός διδασκάλου»

Δεν υπάρχουν σχόλια: