Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

Ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης σημειώνει για τήν παραβολή τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τούς λῃστάς (Λκ 10, 34): Ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης σημειώνει για
τήν παραβολή τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τούς λῃστάς (Λκ 10, 34): «Ἄνθρωπος μέν, εἶναι ὁ Ἀδάμ καί κάθε ἁμαρτωλός· Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν ὁποίαν κατέβηκε, εἶναι ὁ
Παράδεισος καί ἡ ἀρετή Ιεριχώ, εἶναι ὁ κόσμος καί ἡ
ἁμαρτία· ληστές, εἶναι οἱ δαίμονες πληγές, εἶναι τά πάθη
Σαμαρείτης, ὁ Χριστός· ἔλαιον καί οἶνος, εἶναι ἡ φιλανθρωπία καί ἡ δικαιοσύνη· κτῆνος, εἶναι ἡ ἀνθρωπίνη φύσι τοῦ Κυρίου μας πανδοχεῖον, εἶναι ἡ Ἐκκλησία· πανδοχεύς, εἶναι ὁ Παῦλος καί οἱ λοιποί Ἀπόστολοι, καί οἱ διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων Ἀρχιερεῖς καί Ἱερεῖς... καί τά δύο δηνάρια, εἶναι ἡ παλαιά καί ἡ νέα Διαθήκη» 

Δεν υπάρχουν σχόλια: