Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 28 Μαρτίου 2024

Ὁ ὅσ. Κύριλλος ὁ Φιλεώτης γράφει:

Ὁ ὅσ. Κύριλλος ὁ Φιλεώτης γράφει: «Μᾶς λέει
ὁ Κύριος "Αὐτός, πού ἀγαπᾶ τήν ψυχή του, θά τήν
χάση"· αὐτός, δηλαδή, πού κάνει τίς ἄτοπες ἐπιθυμίες της. “Αυτός δέ πού τήν μισεῖ εἶναι ἐκεῖνος, πού δὲν ὑποχωρεῖ, ὅταν τόν προτρέπη πρός τά βλαβερά· αὐτός δέ πού θέλει να σώση τήν ψυχή του εἶναι
ἐκεῖνος, πού ἐπιθυμεῖ τήν παρά τόν πρέποντα τρόπο σωτηρία μέ τήν ἀπομάκρυνσι ἀπό τούς κινδύνους·
αὐτός ὁπωσδήποτε θά χάση τήν ψυχή του.
Ὅπως καί ὁ Χριστός μας ἔχει ὀνομάσει σωτη-
ρία τή θυσία τῆς ζωῆς, πού ἔγινε μέσα στούς κιν-
δύνους χάριν Αὐτοῦ· “Διότι αὐτός”, λέει, "θά κερδί-
ση τήν ψυχή του στήν αἰώνια ζωή"(Ιω 12, 25).

Δεν υπάρχουν σχόλια: