Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Σάββατο 30 Μαρτίου 2024

Ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης γράφει:Ὁ Ἅγ. Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης γράφει: «Ποιός
εἶναι αὐτός πού ἔχωσε τό τάλαντο; Εἶναι ἐκεῖνος πού
φροντίζει μόνο γιά τή δική του ὠφέλεια, καί ὄχι γιά
τήν ὠφέλεια τῶν ἄλλων· εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔχουν μυαλό εὐφυές καί ἐπιτήδειο, μεταχειρίζονται ὅμως τήν
εὐφυΐα καί τήν ἐπιτηδειότητά τους, ὄχι σε κοινωφελῆ
καί πνευματικά πράγματα, ἀλλά σέ πραγματεῖες καί
κοσμικές ὑποθέσεις· αὐτοί καταχώνουν τό τάλαντο
τοῦ Κυρίου τους στή γῆ: δηλ. σέ γήινα πράγματα,
κατά τήν ἑρμηνεία τοῦ Ἱεροῦ Θεοφυλάκτου»(

Δεν υπάρχουν σχόλια: