Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη 2 Μαΐου 2024

Ὁ συγκαταβὰς ἡµῖν φιλανθρωπίᾳ, καὶ ἀνυψώσας ἡµᾶς, παντοδύναμε Σωτήρ, ἐλέησον ἡµᾶς.
Ἕκαστον μέλος τῆς ἁγίας σου σαρκός, ἀτιμίαν δι' ἡµᾶς ὑπέμεινε, τὰς ἀκάνθας ἡ
κεφαλή, ἡ ὄψις τὰ ἐμπτύσματα, αἱ σιαγόνες τὰ ῥαπίσματα, τὸ στόμα τὴν ἐν ὄξει 
κερασθεῖσαν χολὴν τῇ γεύσει, τὰ ὦτα τὰς δυσσεβεῖς βλασφημίας. Ὁ νῶτος τὴν 
φραγγέλωσιν, καὶ ἡ χεὶρ τὸν κάλαμον, αἱ τοῦ ὅλου σώματος ἐκτάσεις ἐν τῷ σταυρῷ, τὰ
ἄρθρα τοὺς ἥλους, καὶ ἡ πλευρὰ τὴν λόγχην. Ὁ παθὼν ὑπὲρ ἡµῶν, καὶ παθῶν 
ἐλευθερώσας ἡµᾶς. Ὁ συγκαταβὰς ἡµῖν φιλανθρωπίᾳ, καὶ ἀνυψώσας ἡµᾶς, 
παντοδύναμε Σωτήρ, ἐλέησον ἡµᾶς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: